Päijät-Hämeen Liike Nyt aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite

Aluevaltuustoryhmämme jätti seuraavan aloitteen aluevaltuustokokouksessa 8.5.23

VALTUUSTOALOITE

Selvitetään kouluvalmentajien palkkaaminen oppilashuoltoon moniammatilliseen yhteistyöhön Päijät-Hämeen hyvinvointialueen peruskouluihin ja toisen asteen koulutukseen.

Liike Nytin aluevaltuustoryhmä esittää, että Päijät-Hämeen hyvinvointialue selvittää yhteistyössä alueensa kuntien kanssa kouluvalmentajien palkkaamista hyvinvointialueen oppilaitoksiin.

Keskustan aluevaltuustoryhmä teki hienon aloitteen 12/2022 koulupsyykkareiden palkkaamisen selvittämiseksi hyvinvointialueelle. Liike Nyt toivoo, että jatkossa selvitetään myös mahdollisuutta palkata kouluvalmentajia täydentämään moniammatillista työryhmää oppilashuoltoon.

Kouluvalmentaja työskentelee koulussa lasten ja nuorten kanssa matalalla kynnyksellä. Hänen työskentelyote on positiivinen ja ratkaisukeskeinen. Kouluvalmentaja toimii oppilashuollon, koulun muiden kasvatusammattilaisten sekä huoltajien apuna konsultoiden ja tuoden yhdessä toimien ratkaisumalleja mm. haastavaan käytökseen, koulunkäynnin pulmiin ja motivaatio-ongelmiin.
Kouluvalmentaja (yleensä sosionomi AMK/yhteisöpedagogi AMK) on siis sitouttava kouluyhteistyön työntekijä, eräänlainen koordinaattori ja “kenttätyöntekijä”. Tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää poissaoloja yhdessä kotien kanssa; yhteydenpito ja tuki kotiin on ensiarvoisen tärkeää. Oleellista on myös vahvistaa hyvinvointia koulussa, tunnistaa ja auttaa oppijoita, joilla on haasteita säännöllisessä koulunkäynnissä. Tätä kautta voidaan vahvistaa perustaitojen oppimista ja parantaa oppimistuloksia.
“Koulun tehtävä on myös opettaa hyvinvoinnin kannalta keskeisiä mielenterveystaitoja. Niitä ovat muun muassa tunne-, vuorovaikutus- ja tietoisuustaidot, itsetuntemus, arjen rytmistä huolehtiminen sekä huolista ja kriiseistä selviytymisen taidot.” (Mielenterveystaidot osana koulun arkea - MIELI ry). Nilivaara tuo taas väitöskirjassaaan (2023, 92) esille, että koulupoissaolot ovat tämän hetken ongelma. Lisäksi hän mainitsee, että nuorten erilaiset elämänpiirit sekä kiinnostuksen kohteet tulisi huomioida entistä vahvemmin koulutuksessa.

Kouluvalmentaja täydentää omalla osaamisellaan ja työnkuvallaan oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista. Tärkeää on myös moniammatillinen yhteistyö, jolla voidaan tukea perheitä ja koko kouluyhteisöä. Kouluvalmentajaa on hyödynnetty esimerkiksi Helsingin kouluissa jo vuodesta 2019 ja tulokset ovat olleet erinomaiset, hyötyjä on koettu tulleen monella eri tasolla. Alueemme useamman toimialan aihio/ehdotus ilmiöpohjaiseen budjetointiin on juurikin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Tällainen matalan kynnyksen toiminta kouluvalmentajan toteuttamana on erinomainen lisäresurssi tämän arvokkaan tavoitteen saavuttamiseksi.

lähteet: https://www.hel.fi/fi/uutiset/kouluvalmentaja-kuuntelee-ja-kohtaa-oppilaita-koulujen-henkilokunta-haluaa-toimintamallin
Theseus: Kouluvalmentajan työnkuvan ja roolin merkitys osallisuuden, yhteisöllisyyden ja varhaisen tuen vahvistamisessa
https://jarvenpaa.cloudnc.fi/download/noname/{aa7f2bcc-b1f4-4069-ab78-8c80ae4f8621}/48108
Mielenterveystaidot osana koulun arkea - MIELI ry
Nilivaara P, 2023. #Peruskoulu2040. Kolme skenaariota tulevaisuuden peruskouluun.https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/147288/978-952-03-2876-4.pdf?sequence=5&isAllowed=y

1 tykkäys