Puoluekokous 2024 Tampere 29.6 Puoluevaltuuston luottamustehtävät

Kokouksen alussa vahvistettavissa Liike Nytin uusissa säännöissä todetaan seuraavasti

11 § Puoluekokouksen henkilövaalit
Puoluekokous valitsee puoluehallituksen puheenjohtajan, 1. varapuheenjohtajan, 2. varapuheenjohtajan, 3. varapuheenjohtajan, puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuston puheenjohtajan, puoluevaltuuston varapuheenjohtajan ja puoluevaltuuston muut jäsenet.

Vaalikelpoisia puoluehallitukseen ja -valtuustoon ovat jäsenmaksun maksaneet henkilöjäsenet, joita jokin henkilöjäsen esittää. Puoluehallituksen ja -valtuuston toimikausi alkaa heti, kun se on valittu.

17 § Puoluevaltuuston kokoonpano
Puolueella on 21-jäseninen puoluevaltuusto. Puoluekokous valitsee puoluevaltuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet sekä viisi varajäsentä. Sama henkilö ei voi toimia sekä puoluehallituksen että -valtuuston jäsenenä.

Puoluekokous voi erottaa puoluevaltuuston jäsenen toimestaan. Puolueen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, puoluesihteerillä sekä eduskuntaryhmän puheenjohtajalla on puoluevaltuuston kokouksissa läsnäolo-, puhe ja esitysoikeus. Piirien puheenjohtajilla ja puoluehallituksen jäsenillä on puoluevaltuuston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Puoluevaltuusto voi käyttää neuvoa-antavia verkkoäänestyksiä päätöksenteon pohjana.
Puoluevaltuuston kokoukseen voidaan osallistua puoluehallituksen tai puoluevaltuuston niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

18 § Puoluevaltuuston tehtävät
Puoluevaltuuston tehtävänä on sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on erikseen määrätty:

 • päättää periaatteellisista kannanotoista ja linjauksista puoluekokousten välillä *
 • hyväksyä puolueen ohjelmat lukuun ottamatta poliittisia ohjelmia -valita uusi henkilö puoluehallituksen jäsenen tilalle seuraavaan puoluekokoukseen asti, jos puoluehallituksen jäsen eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäväänsä
 • tehdä aloitteita puoluekokoukselle ja puoluehallitukselle
 • hyväksyä seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • valita seuraavalle kalenterivuodelle joko yksi tilintarkastusyhteisö tai yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
  vahvistaa edellisen kalenterivuoden toimintakertomus ja tilinpäätös
 • päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

19 § Puoluevaltuuston kokoontuminen ja päätösvaltaisuus
Puoluevaltuuston on pidettävä vähintään kaksi kokousta vuosittain. Sääntömääräisistä kokouksista ensimmäinen on pidettävä toukokuun loppuun mennessä ja toinen joulukuun loppuun mennessä. Muutoin puoluevaltuusto kokoontuu itse päättämänsä kokousaikataulun mukaisesti.

Puoluevaltuusto kokoontuu myös valtuuston puheenjohtajan kutsusta, jos puoluehallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai jos yli puolet puoluevaltuuston jäsenistä sitä kirjallisesti puoluehallitukselta erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Puoluevaltuusto on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä.

Puoluevaltuuston sääntömääräiset kokoukset kutsuu koolle puoluehallitus. Muut kokoukset kutsuu koolle puoluevaltuuston puheenjohtaja. Puoluevaltuuston kokouskutsu on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta sähköpostitse puoluevaltuuston jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Luottamustehtäviin valitaan joka toinen vuosi

 • puoluevaltuuston puheenjohtaja
 • puoluevaltuuston varapuheenjohtaja
 • puoluevaltuuston muut jäsenet sekä varajäsenet

Oletko sinä kiinnostunut tehtävästä tai onko sinulla tiedossa jokin hyvä tyyppi? Kerro!

2 tykkäystä

11 § Puoluekokouksen henkilövaalit
Puoluekokous valitsee puoluehallituksen puheenjohtajan, 1. varapuheenjohtajan, 2. varapuheenjohtajan, 3. varapuheenjohtajan, puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuston puheenjohtajan, puoluevaltuuston varapuheenjohtajan ja puoluevaltuuston muut jäsenet.
Vaalikelpoisia puoluehallitukseen ja -valtuustoon ovat jäsenmaksun maksaneet henkilöjäsenet, joita jokin henkilöjäsen esittää. Puoluehallituksen ja -valtuuston toimikausi alkaa heti, kun se on valittu.

12 § Henkilövaaleissa käytettävät vaalitavat
Puoluekokouksessa käytävissä vaaleissa noudatetaan enemmistövaalitapaa, jossa kokouksessa läsnäoleva äänioikeutettu henkilöjäsen voi antaa äänen enintään viidelle eri ehdokkaalle. Ehdokkaiden keskinäinen järjestys tasatilanteessa ratkaistaan arpomalla.
Henkilövaalit voidaan käydä joko suljetuin lipuin tai sähköisesti. Puoluevaltuuston varajäsenien järjestys määräytyy heidän saamansa äänimäärän mukaan ja tasatilanteessa arpomalla.

13 § Puoluekokouksen äänivaltaiset edustajat
Niillä puolueen kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneilla henkilöjäsenillä on puoluekokouksessa läsnäolo-, esitys-, puhe- ja äänioikeus, jotka ovat ilmoittautuneet puoluekokoukseen puoluekokouskutsussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä.

7 § Puolueen jäsenyys
Puoluehallitus voi hyväksyä hakemuksesta puolueen jäseniksi henkilöjäseniä, joiden on oltava 18 vuotta täyttäneitä hyvämaineisia Suomen kansalaisia ja sellaisia 18 vuotta täyttäneitä hyvämaineisia ulkomaalaisia, joilla on vakituinen kotipaikka Suomessa.

Puoluevaltuusto on puolueen jäsenten valitsema elin, joka vastaa puolueen yleisistä linjauksista ja päätöksenteosta. Se voi esimerkiksi hyväksyä puolueen ohjelman, valita puolueen johtohenkilöt tai tehdä muita strategisia päätöksiä.

Kannustan lähtemään ehdolle tähän rooliin!

Terveisin Danita, puoluehallitus

1 tykkäys