Strategiatyö etenee yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointialueella

Strategian tehtävä on antaa toiminnalle suunta ja auttaa priorisoimaan asioita. Strategian tärkeyttä ja merkitystä ei voi siis liikaa korostaa.
Alueemme hyvinvointistrategialuonnos vaikuttaa selkeältä ja napakalta. Se osoittaa meille tulevien vuosien linjauksen ja suuntaviivat hyvinvointialueellemme. Strategiatyöskentely onkin edennyt aluevaltuustossa yhteistyössä rakentavassa hengessä. Ryhmät ovat saaneet olla aktiivisesti mukana strategian eri vaiheissa kuluneen kevään aikana.

Strategiatyön taustalla ovat yhtenä osana olleet laajat asukaskyselyt, joissa on huomioitu asukkaiden eri ikäryhmät, erilaiset asuinalueet ja sosioekonomiset taustat. Ihmiset vaikuttavat hämmentävän tyytyväisiltä alueemme palveluihin, sillä käytännön työssä kuulee usein juurikin sitä negatiivista palautetta. Toisaalta huomioitava asia kyselyn perusteella on se, että harvat ihmiset hahmottavat, mikä on hyvinvointialue. Tämä ihmisten epätietoisuus luo painetta tiedottamiseen, avoimeen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Asukaskyselyjejn mukaan myös digipalveluihin ollaan alueellamme tyytyväisiä. Tärkeää kuitenkin on, että palvelujärjestelmämme on tulevaisuudessa monikanavainen, sillä eri väestöryhmillä ja myös väestöryhmien sisällä on erilaisia tarpeita ja nämä erilaiset tarpeet on huomioitava palveluita suunniteltaessa ja järjestettäessä.

Hyvinvointistrategiamme korostaa yksilön omaa vahvaa roolia sekä toimijoiden vastuullisuutta ja joustavuutta. Huomioitavaa on myös se, että strategiamme mission mukaan hyvinvointialueen tehtävä on järjestää, mutta ei välttämättä itse tuottaa palveluja, eikä kaikkien palvelujen tuottaminen itse olisi edes realistinen ajatus. Tämä väistämättä painottaa sitä, että alueemme tarvitsee kaikkia toimijoitaaan; niin julkisia, yksityisiä kuin kolmatta sektoria.

Hyvinvointialueemme strategian arvoista oikeudenmukaisuus haastaa meitä miettimään yhdenmukaisuutta ja tasapuolisuutta rakenteiden muuttuessa ja varojen ollessa hyvin rajalliset. Yksi iso kysymys onkin, että miten onnistumme tulevaisuudessa jakamaan niukkuutta oikeudenmukaisesti. Lisäksi hyvinvointialueiden suuri määrä tulee todennäköisesti asettamaan ihmiset myös valtakunnallisesti eriarvoiseen asemaan. Päijät-Häme kuuluu yhdessä muun muassa Kanta-Hämeen kanssa kantokyvyltään haastaviin alueisiin.

Hyvinvointialueemme strategian päätavoitteet ovat kunnianhimoisia. Ehkä kaikkein kunnianhimoisin tavoitteista tämänhetkisessä strategialuonnoksessa on “vakiintunut asema alan parhaana julkisena työpaikkana”. Jo tavoite ”saavuttaa parhaan julkisen työpaikan asema” vaikuttaa haasteelliselta. Yhteistyön ja johtamisen kehittämisen merkitys korostuu kaikkien päätavoitteiden kohdalla. Meidän on siis otettava yhteistyöhön mukaan niin kolmas sektori kuin yksityiset palveluntuottajat yritysten koosta riippumatta. Johtamisen kehittämisessä tarvitsemme rohkeita päätöksiä ja työntekijöiden mukaan ottamista kehittämistyöhön.

Kaiken kaikkiaan meidän on onnistuttava monessa asiassa, jotta kunnianhimoinen strategiamme voi toteutua. Strategian onnistumisen kannalta onkin tärkeää, että hyvinvointialueen johdon ja luottamushenkilöiden puolueista tai ryhmistä riippumatta ovat samalla puolella ja ajattelevat alueellisesti koko Päijät-Hämeen hyvinvoinnin puolesta. Meidän pitää siis pystyä tekemään myös kompromisseja. Lisäksi meidän tulee valvoa toimintasuunnitelman toteutumista. Asenne ratkaisee, yhdessä tekeminen antaa meille mahdollisuuden onnistua tavoitteissamme.

3 tykkäystä