Miten voisimme kehittää Pirkanmaan hyvinvointialuetta?

Eilen tiedotustilaisuudessa kuultiin Pirkanmaan hyvinvointialueen budjetista.

Pirkanmaan hyvinvointialueelle on syntymässä ensi vuonna 63,5 miljoonan euron alijäämä. Lain mukaan hyvinvointialueen v. 2023 syntyvä alijäämä tulee kattaa tulevina vuosina 2024–2025.

Toimintaan on arvioitu menevän rahaa ensi vuonna noin 2,6 miljardia euroa. Lainaa on noin 0,5 miljardia euroa. Tuloja hyvinvointialue saa mm. asiakasmaksuista, muiden hyvinvointialueiden potilailta ja esimerkiksi tutkimusrahoituksesta. Lisähaastetta budjettiin tuo muun muassa tiukentuva hoitajamitoitus. Myös inflaatio, kohonneet palkat ja kallistunut energia aiheuttavat lisää kuluja alueella.

Pirkanmaalla painotamme hyvinvointialueella toimintavarmaa palvelujärjestelmää sekä kestävää taloutta. Rahaa laitetaan muun muassa lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä ikäihmisten hoivan henkilöstömitoituksen edellyttämiin muutoksiin. Erikoissairaanhoitoon pääsyä halutaan nopeuttaa. Lisäksi sähköisiä palveluita lisätään ja päihde- ja mielenterveyspalveluiden kiireettömän hoidon saatavuusaika halutaan kiriä 14 päivään.

Taloudellisia hyötyjä tavoitellaan tulevina vuosina esimerkiksi digitalisaation avulla ja lastensuojelun toimintakäytäntöjen muutoksilla. Tarkoitus on kohdentaa voimavaroja erityisesti varhaisiin palveluihin.

Tämä työ vaatii erityisiä ponnisteluja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden, kuten myös ikäihmisten sekä vammaisten palveluiden osalta. Näiden eteen meidän tulee työskennellä, jotta saamme käännettyä hoitojonot mieluummin ennaltaehkäisevään toimintaan. Vaikutuksia on seurattava tarkkaan ja tarvittaessa tarkennettava tai muutettava sääntelyä niin, että sote-uudistuksen tavoitteet saavutetaan.

Ilman uusia tapoja ja ideoita ei synny mitään uutta. On tärkeä tunnistaa mihin suuntaan lainsäädännön puitteissa asioita voidaan aidosti kehittää. Meidän on panostettava siihen, että keksimme uusia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa koskevaan työvoimapulaan. Lisää työntekijöitä tarvitaan, jotta pystymme turvaamaan kaikki tarvittavat palvelut hyvinvointialueiden asukkaille tulevaisuudessa. On myös huolehdittava siitä, että turvaamme pelastajien sekä ensihoitajien toimintaedellytykset. Pelastustoimi on pidettävä lähellä ihmisiä, jotta pystymme mahdollistamaan nopean avun hädän keskellä.

Mitä ajatuksia tämä herättää? Pirkanmaan aluehallitus käsittelee talousarviota ja strategiaa ensi viikon maanantaina, 21.11.

Lopulliset päätökset tekee aluevaltuusto 5.12.