Lahden kaupunginvaltuutettujemme tekemä valtuustoaloite:

Lahden kaupungin valvontakameroiden (kaupunkikamerat) uudistaminen ja kameroiden lisääminen poliisin käyttöön

Poliisihallituksen (POHA) uusi ohje: Teknisen valvonnan käyttö poliisissa on astunut voimaan 1.11.2021. Yhteiskunnan teknologisoitumisen myötä myös poliisin käyttämä tekninen valvonta yleisillä paikoilla on lisääntynyt. POHA:n ohje on tarkoitettu yhtenäistämään teknisen valvonnan käytäntöjä, jotta erilaisten hajanaisten kamerajärjestelmien kuvamateriaali olisi saatavilla yhden keskitetyn järjestelmän kautta. Käytännössä useat kunnat ja kaupungit tarjoavat poliisilaitoksille kamerajärjestelmiä, joiden käyttäjinä poliisilaitokset toimivat. Järjestelmät toimivat pääsääntöisesti eri tahojen sisäisissä verkoissa, vaikka tarkoituksenmukaisinta olisi, että toiminta olisi yhtenäistä ja keskitettyä. Keskitetty järjestelmä mahdollistaa myös erilaisten tehokkaampien tekoälyä hyödyntävien tekniikoiden käytön kuvamateriaalia käsiteltäessä.

Ohje on tarkoitettu koskemaan vain poliisin yleisellä paikalla suorittamaa teknistä valvontaa ja siihen liittyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa. Poliisiylijohtajan allekirjoittama uusi ohjeon läpikäynyt tarkan prosessin jaPOHA on tehnyt tiiviistä yhteistyötä tietosuojavaltuutetun kanssa.

Nykyiset Lahden kaupunkialueelle sijoitetut kamerat ovat valtuutettujemme mielestä määrältään riittämättömiä ja myös kuvanlaadussa on kuulemamme mukaan parantamisen varaa. Poliisilaitoksilla ei ole mahdollisuutta osallistua infran rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Infra tarvitsee rakentaa uusille kameroille, koska kamerat tarvitsevat sähköä 24/7. Lisäksi jo olemassa olevan infran tarkistukselle on tarvetta yhteyksien/kuvanlaadun parantamiseksi.Toimintavarmuuden takaamiseksi mm. vanhojen kaapeleiden uusimiselle saattaa olla tarvetta.

Valtuutettumme ovat kysyneet Hämeen poliisilaitoksen kantaa asiaan ja saivat heiltä asiasta lausunnon. Muutamia otteita suorina lainauksina lausunnosta:

”Hämeen poliisilaitos pitää perusteltuna, että Lahden kaupungin hallinnoimaa kameravalvontaa uudistetaan. Kameravalvonnalla on merkitystä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, rikosten ja häiriöiden ennalta estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi sekä poliisin suorittaman tutkinnan turvaamiseksi.”

”Toiminnallinen ja tutkinnallinen tarve poliisin edellä mainittujen velvoitteiden hoitamiseksi puoltaa kameravalvonnan lisäämistä noin kymmenellä kameralla. Nyt poliisilla ei ole kameravalvontanäkymää eräisiin paikkoihin, joissa ajoittain paljon ihmisiä liikkeellä, ja järjestetään erilaisia tapahtumia, joissa kameravalvontanäkymä olisi tärkeää.”

”Lisäksi kuvanlaadussa on parantamisen varaa”

Lausunnon on allekirjoittanut Hämeen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Tero Seppänen ja asiasta vastaava ylikomisario Outi Pennanen.

Kaupungin valtuutetut Pykäläinen ja Tuomaila esittivät, että Lahti ottaisi mallia toteutuksesta Keravan kaupungilta, joka on toinen POHA:n uudistukseen valitsemapilotti kaupunki. Keravalla jo toteutettu uusi valvontakamerajärjestelmä on samaa kokoluokkaa (n. 30 kameraa), mikä myös Hämeen poliisilaitoksen lausunnossa on arvioitu tarpeelliseksi määräksi. Keravalla on otettu opiksi aiemmista virheistä ja luotu toimiva järjestelmä. Tämän lisäksi toteutunut budjetti on tiedossa.

Muutama esimerkki Keravan toteutuksesta: Kameroiden koot ovat huomattavasti pienempiä ja ne pystytään asettamaan aiempaa monipuolisemmin eri kohteisiin. Yhteen kameraan on saatu tuotua 3 erillistä linssiä aiemman yhden sijasta. Linssit voidaan asettaa kuvaamaan eri ilmansuuntiin ja eri etäisyyksille kohdepaikan tarpeen mukaan, mahdollistaensamalla laajemman jopa 270 asteen peiton (näkymän). Ainakin osassa linsseistä on infrapunaominaisuudet, joilla on mahdollista saada yölläkin kasvonpiirteet tunnistava kuva vielä jopa 50-60 metrin päästä.

Lahden kaupungin valvontakamerauudistuksessa Hämeen poliisilaitoksella tulee olla merkittävä rooli valvontapaikkojen määrittelyssä. Kamerajärjestelmä on tarvittaessa myös laajennettavissa tulevaisuudessa.

Valtuustossa ei pystytä päättämään poliisin resursseista, mutta turvallisuusnäkökohdat huomioon ottavalla kaupunkisuunnittelulla pystymme kuitenkin tukemaan poliisin olemassaolevia resursseja. Lahden kaupungin hallinnoiman kamerajärjestelmän uudistamiseen poliisilla ei ole mahdollisuutta, tämä on yksi konkreettinen kaupunkiturvallisuutta edistävä toimenpide, johon valtuusto pystyy vaikuttamaan.

Kaupunki tukee valtuustoaloitteessa esitettyä poliisin ajatusta valvontakameroiden lisäämisestä. Lahden kaupunki ja Hämeen poliisilaitos ovat yhtä mieltä siitä, että joillekin alueille voisi lisätä valvontakameroita.

Virkamiesten vastaus oli, että asia voidaan ottaa uudelleen harkintaan kahden vuoden kuluttua, kun uudelleen kilpailutus tulee mahdolliseksi. Ongelmana tässä on tietysti se, että nykyisten kameroiden infra vaatisi jo nyt muutoksia ja korjauksia. Myös mahdollisille uusille kameroille pitää rakentaa infra ja se vie oman aikansa eikä se tapahdu hetkessä tuolloin kahden vuoden päästä.

Näistä syistä virkamiesten vastaus ei täysin tyydyttänyt valtuutettujamme ja he esittivät asian palautusta uudelleen käsittelyyn. Asiasta suoritettiin äänestys. 6 valtuutettua äänesti palautuksen puolesta ja 51 äänesti vastaan. Kaksi valtuutettua oli poissa. Äänestystuloksesta on havaittavissa, ettei osa valtuustosta ymmärtänyt asiaa tai poliittisten syiden takia ei haluttu ymmärtää.

Kirjoittanut:
Petteri Redsven
Liike Nyt Hämeen piiri, puheenjohtaja

Pöytäkirjat liitteineen löytyy alla olevasta linkistä:

https://lahti-prod.oncloudos.com//cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023720-15

Lähteet:
-Liike Nyt Lahden kaupunginvaltuutettujen Jari Pykäläisen ja Pasi Tuomailan valtuustoaloite

-Hämeen poliisilaitoksen lausunto Lahden kaupungin kameravalvonnasta (24.10.2021)

-Kameravalvonnassa käytettävän tekoälyn hyödyntäminen Suomessa (Markus Haaranen, Janne Allonen, Jyväskylän yliopisto, pro-gradu tutkielma, 2020, 150 s.)

1 tykkäys