Valtuustoaloite, turvallisuuspäällikkö

VALTUUSTOALOITE HAMINAN KAUPUNGIN TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ

Valtuustoryhmä Liike Nyt tekee valtuustoaloitteen kaupungin turvallisuuspäällikön viran perustamiseksi kaupungin organisaatioon.

Hamina on viihtyisä merenrantakaupunki, jossa kuntalaiset viihtyvät ja haluavat tuntea olonsa turvalliseksi. Kunta voikin itse monilla tavoin vaikuttaa asukkaittensa turvallisuuteen mm. ympäristön innovatiivisella suunnittelulla, tarpeellisilla valmiussuunnitelmilla sekä poikkeusoloihin varautumisella. Kaupunkilaisten hyvinvointi ja turvallisuus onkin pystyttävä takaamaan kaikissa oloissa.

Useiden lähikuntien organisaatioon kuuluu kaupungin turvallisuuspäällikkö, jonka tehtävänä on kehittää ja koordinoida kunnan kokonaisturvallisuutta sekä toimia yhteistyössä muiden organisaatioiden ja järjestöjen sekä valtion viranomaisten, kuten poliisin, palo- ja pelastustoimen, puolustusvoimien sekä Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Haminan kaupungista tällainen kaupungin turvallisuuspäällikkö kuitenkin puuttuu ja kaupungin turvallisuuteen liittyvät vastuut ovat hajautettuna usealle eri toimijalle tai toimialalle. Nykypäivänä kunnan toimintaan liittyvät turvallisuuskysymykset ovat kuitenkin laajaa substanssiosaamista vaativa kokonaisuus, joka tarvitsee päätoimisen työntekijän. Turvallisuuspäällikkö vastaa kuntaturvallisuuden kokonaisuudesta ja vapauttaa tällöin myös muiden kunnan virkamiesten resursseja oman toimen ohella hoidettavista turvallisuusasioista.

Kuntaturvallisuuden parantamiseksi esitämme valtuustoaloitteena, että Haminan kaupunki tekee selvityksen kaupungin turvallisuuspäällikön viran perustamisesta siihen liittyvine tehtävänkuvauksineen.

Haminassa 04.05.2021

				Valtuustoryhmä Liike Nyt
2 tykkäystä

Tämä on erittäin hyvä aloite. Toivottavasti tämä aloite etenee. Jos aloite etenee maaliin asti, niin toivottavasti kunta saa hyvän ja osaavan turvallisuuspäällikkö. Kyseinen toimenkuva vaatii innovatiivisuutta, sekä sitä kuuluisaa pelisilmää.