Maakuntahallitus 1.3.2021

MAAKUNTAHALLITUS 1.3.2021

MAAKUNTAHALLITUS VALTAKUNNALLISESTA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMASTA: LIIKENNE 12 -SUUNNITELMAN TULEE HAHMOTTAA KOKONAISKUVA VALTAKUNNALLISISTA TARPEISTA

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa luonnoksesta valta-kunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021–2032. Suunnitelmassa käsitellään kaikki liikennemuodot, henkilö- ja tavaraliikenne, liikenneverkot, palvelut ja liikennejärjestelmän tukitoimet.

Varsinais-Suomen liitto pitää suunnitelman tavoitteita ja visiota liikennejärjestelmän kehittämiselle hyvänä. Suunnitelmaluonnoksen toimenpideohjelma jää yleiselle tasolle. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmä-suunnitelmassa tulisi pystyä hahmottamaan kokonaiskuva valtakunnallisista tarpeista seuraavalle 12 vuodelle. Toimenpiteitä konkretisoidaan ja suunnitelman vaikuttavuus ratkaistaan Väyläviraston 6–8 vuotisessa investointiohjelmassa. Jatkossa investointiohjelma tulee kytkeä tiiviiksi osaksi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluprosessia.

Rahoitusmallissa kustannustenjakoperiaatteet tulisi sopia valtion ja kuntien kesken pitkäjänteisesti. Lähtökohtana tulee olla, että valtio vastaa valtion väylistä ja niiden kustannuksista ja kunnat katuverkosta. Hyötyjä maksaa -mallin laaja soveltaminen ei ole kuntien näkökulmasta kestävä ratkaisu. Mallin soveltaminen ei saa tarkoittaa valtion kustannusten vyöryttämistä kunnille.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on rajattu pois valtakunnallisesti merkittävät ratayhtiöt, joita edis-tetään tällä hetkellä pääosin hankeyhtiöiden toimesta. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun pitkäjänteisyyden näkökulmasta ei ole perusteltua rajata valtakunnan merkittävimpiä raidehankkeita suunnittelun ulkopuolelle.
Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) merkitys on tunnistettu valtakunnallisessa liikennejärjestelmä-suunnitelmassa. Ensisijaisesti nykyiset ydinverkkokäytävät, kuten Skandinavia-Välimeri TEN-T-ydinverkkokäytävä tulee toteuttaa sovitusti vuoteen 2030 mennessä. EU-rahoitus TEN-T ydin-verkon ja solmujen kehittämiseksi tulee hyödyntää suunnitelmallisesti ja täysmääräisesti. Valtakun-nan koordinointi ja Suomen edun ajaminen EU-tukien haussa on ensiarvoisen tärkeää.

Etelä-Suomella on erityinen rooli valtakunnallisessa liikennejärjestelmässä muiden muassa kan-sainvälisten lentoasemien ja suurten satamien johdosta. Suomen rautateiden kuljetuksista ja henkilöliikenteestä valtaosa sijoittuu Etelä-Suomeen. Myös kansainväliset yhteydet sekä länteen että itään ovat tärkeitä ja ne tulisi mainita Etelä-Suomen erityisominaisuutena.

Väyläverkkoa tulee kehittää elinkeinoelämän ja kuljetusten tarpeita vastaaviksi ja erityisesti suurten logistiikan solmupisteiden hyvä saavutettavuus on turvattava. Alueiden sisäisessä saavutettavuudessa raideliikenteen kehittäminen olemassa olevaa infraa hyödyntäen on tärkeää.

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja investointiohjelman laadinnassa tulee ottaa huomioon alueen liikennejärjestelmäsuunnitelmiin ja Turun seudun MALsopimukseen kirjatut ja alueella yhteisesti priorisoidut hankkeet ja tavoitteet.

Raideliikenteen kehittämishankkeet

Tunnin juna, Espoo–Salo-oikorata
Tunnin juna, Salo–Turku-kaksoisraide
Varsinais-Suomen lähijunaliikenne

Tieliikenteen kehittämishankkeet

E18 Turun kehätie, Raision keskusta ja vt 8 eritasoliittymä
E18 Turun kehätie, Naantali–Raisio
Vt 8 Laitilan kiertoeritasoliittymä
Vt 9 Lieto asema–Aura leveäkaistatien nelikaistaistus
Paraisten väylä, Mt 180 Kirjalansalmen silta
Paraisten väylä, Hessundinsalmen silta
Paraisten väylä, Mt 180 Kurkela-Kuusisto (Kaarinan läntinen ohitustie)
Salon itäisen ohikulkutien (kt 52) 2. vaihe
Vt 10 kääntö vt 9:lle Liedossa

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2021-2025 PANOSTAA PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISEEN JA LIIKKUMISTARPEEN VÄHENTÄMISEEN

Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelma 2021–2025 on yksi Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpide. Se tukee Varsinais-Suomen jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä ja maakuntasuunnitelman mukaista tavoitetta kestävästä, turvallisesta ja terveel-lisestä kaupunki- ja taajamaliikenteestä.

Suuntaviivat toimenpidesuunnitelmalle ovat antaneet vuonna 2020 päivitetty Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, Turun kaupunkiseudun uusi MAL-sopimus sekä maakunnan ilmastotiekartta.

Toimenpidesuunnitelmassa määritellään liikkumisen ohjauksen kärkiteemat, -kohderyhmät ja -toimenpiteet lähivuosille. Kärkiteemat ovat

• Joukkoliikenteen kokonaisvaltainen edistäminen
• Pyöräilyn edistäminen, myös keskusta- ja taajama-alueiden ulkopuolella
• Kävelyn edistäminen etenkin keskusta- ja taajama alueilla
• Liikkumistarpeen vähentäminen

Varsinais-Suomessa seudullisen liikkumisen ohjaustyön koordinoinnista ja hankemuotoisena toteutetun rahoi-tuksen hakemisesta on vastannut Valonia yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton koordinoiman liikennejärjestelmätyön kanssa. Liikkumisen ohjauksen työtä tehdään aina tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien kanssa.