Liike Nyt:in valtakunnallisen aluevaaliohjelman luonnos keskusteltavaksi (keskustelu sulkeutuu 22.11.2021 klo. 20.00)

       Liike Nyt Aluevaaliohjelma (luonnos) 2022
 • Liike Nyt ei hyväksy hallituksen sote-ratkaisua, koska rahaa menee hallintoon, ei hoitoon, ei palveluihin
 • Hyvinvointialueita on liikaa ja niiden määrää tulee vähentää. Alueiden toimintaympäristö ja maksukyky on erilainen, eikä niille siksi pystytä järjestämään yhdenvertaista verotusoikeutta
 • Vasemmistohallituksen ideologia ajaa yksityiset yritykset pois palveluista
 • Vanhustenhoito olisi pitänyt jättää kuntiin, koska kunnat tuntevat heidät paremmin
 • Työvoimapula on akuutti: hoitajamitoitus hankaloittaa palveluiden järjestämistä ja sulkee palveluita. Hallitus ei huomioi sote-ratkaisussaan lääkäreiden ja hoitajien riittävyyttä
 • Kelakorvausta pitää nostaa ja palveluseteli ottaa laajemmin käyttöön, jotta ihmiset pääsevät hoitoon ja hoitojonoja saadaan purettua
 • Sote-uudistus ajaa kunnat taloudelliseen ahdinkoon ja pakkoliitoksiin

Hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä pelastustoimen järjestämistä koskeva ratkaisu ei toimi. Liike Nyt ei hyväksy hallituksen sote-ratkaisua. Ahkerasti veroja maksavat suomalaiset ansaitsevat parempia palveluja ja tällä uudistuksella niitä ei saada. Vaikka suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin kuuluu, että huonotkin päätökset hyväksytään, niin me emme voi sitä tässä tapauksessa tehdä.

Liike Nyt haluaa olla tulevissa aluevaltuustoissa ja seuraavassa hallituksessa korjaamassa sotea sellaiseksi, että resursseja ei hukata hallintoon vaan ohjataan parempiin palveluihin.

Sote-ratkaisussaan hallitus on keskittynyt uuden keskusjohtoisen hallintohimmelin luomiseen. Uudistuksen valmistelua on sokeasti ohjannut poliittiset ideologiat ja valtapelit kansalaisten hyvinvoinnin sijaan. Hyvinvointialueita on liikaa eikä niille voida antaa verotusoikeutta. Yksityiset palveluntarjoajat ajetaan ahtaalle. Rahoitusmalli on kestämätön. Uuden hallinnon pystyttäminen tulee maksamaan monia miljardeja. Ongelmakohtia on monia. Uudistuksen rakenteet ovat lähtökohtaisesti pielessä.

Hoitoon pääsyä jonottaa yli 100 000 ihmistä. Vanhustenhuolto ja -hoivapalvelujen resurssit ovat riittämättömät. Nuorten mielenterveyspalvelut ei toimi. Työntekijäpula sote-sektorilla on akuutti. Liike Nyt haluaa ratkaista näitä ongelmia, emme lisää hallintoa ja veroja. Me vaadimme, että resurssit käytetään hoitoon ja palveluihin, ei hallintoon!

Aluevaaliohjelmassaan Liike Nyt nostaa esille kritiikin hallituksen sote-ratkaisua kohtaan sekä puolueen aluevaaleja koskevat prioriteetit ja ratkaisut. Me teemme päätöksiä asiat edellä, ei ideologiat. Kuuntelemme ihmisiä ja teemme päätöksiä heidän hyvinvointinsa edistämiseksi. Suomen ja sote-uudistuksen rakenteet kaipaavat muutosta.

1. Rahat hoitoon ja palveluihin, ei hallintoon

Hyvinvointialueita on liian monta. Alueelliset erot ovat suuret eikä yhdenvertaista verotusoikeutta saada alueilla tästä syystä järjestettyä. Tällä kestämättömällä mallilla kulut karkaavat ja jotkut alueista tulevat menemään konkurssiin hyvin pian. Kriisikunnat muuttuvat kriisialueiksi, mikään ei siis muutu.

Uuden hallinnon rakentamisesta 21 alueelle muodostuu tähtitieteellinen lasku veronmaksajille. Valmistelutyö on täysin kesken, joten todellisista kustannuksista ei ole vielä varmaa tietoa. Julkisten projektien historian valossa on lisäksi suuri riski, että budjetit ylittyvät.

Kunnat joutuvat uudistuksessa ojasta allikkoon. Kuntiin jää paljon velkaa ja samalla rahoitus vähenee oleellisesti. Kuntien taseet kutistuvat ja sen myötä investointimahdollisuudet heikkenevät. Kuntiin jää paljon turhia kiinteistöjä kun palveluja organisoidaan alueilla uudelleen. Uudistus ajaa kunnat ahdinkoon ja pakkoliitoksiin.

Liike Nyt ei hyväksy, että huonosti rakennettua rahoitusmallia ja lisäresurssien tuhlausta uuden hallintotason rakentamiseksi kompensoidaan veronkorotuksilla tai kasvavilla asiakasmaksuilla.

Liike Nytin ehdotus on, että sote-uudistus tehdään viiden yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueiden ympärille, joihin myös terveyskeskukset liitettäisiin. Näin pystyttäisiin luomaan yhdenvertaiset ja dynaamiset alueet, jotka olisivat kestävämmällä rahoituspohjalla.

2. Vanhustenhoito kuntoon!

Jokaiselle ikäihmiselle kuuluu arvokas vanhuus. Olemme juuri sen arvoisia millaista huolta pidämme vanhuksista, jotka ovat tämän yhteiskunnan rakentaneet.

Liike Nyt on sitoutunut lisäämään hoitohenkilökuntaa kotihoitoon, palvelutaloihin sekä tehostettuun palveluasumiseen. Jokaisella vanhuksella tulee olla mahdollisuus saada tarvitsemaansa hoivapalvelua lähellä kotipaikkaansa.

Ikäihmisille tulee tarjota kuntoutusta ja virikkeitä. Ketään ei saa jättää yksin. Ennalta ehkäisevä kuntoutusta, yhteisöllistä viriketoimintaa ja muita ikäihmisten elämää aktivoivia asioita voidaan järjestää esimerkiksi laajentamalla palveluseteliä yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa.

Liike Nyt haluaa tukee omaishoitajien arvokasta työtä. Omaishoitajien saamaa rahallista ja muuta tukea tulee lisätä, ja mahdollisuuksia toimia omaishoitajana edistää.

Liike Nyt ajaa halvempia lääkkeitä ikäihmisille. Lääkekorvauksen tasoa ikäihmisten lääkkeiden osalta tulee nostaa. Nyt käy liian usein niin, että pienellä eläkkeellä elävällä ikäihmisellä ei ole varaa tarvitsemiinsa lääkkeisiin. Tämä ei ole yksilön eikä terveydenhuollolle koituvien kustannusten kannalta hyvä asia.

3. Yritykset tärkeä osa toimivaa sote-palvelutuotantoa

Vasemmistohallituksen sote-ratkaisussa on haluttu ideologisesti rajata yksityiset palveluntuottajat mahdollisimman tehokkaasti ulos. Se on kuitenkin mahdotonta ja tulee aiheuttamaan ongelmia. Julkinen puoli ei pysty yksinään hoitamaan kaikkia kansalaisia nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Yksityiset yritykset tukevat ja mahdollistavat kunnianhimoisia tavoitteita. Julkisen palvelutuotannon sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta ei pitäisi olla itseisarvo. Hoitoon pääsy ja kustannustehokkaasti tuotetut laadukkaat palvelut on tärkeintä.

Liike Nyt ajaa Kela -korvauksen nostoa ja palvelusetelien laajentamista hoitojonojen selvittämiseksi. Koronaepidemian myötä hoitojonot ovat kasvaneet ja nyt on tärkeintä saada ihmiset nopeasti ja kustannustehokkaasti laadukkaaseen hoitoon.

Liike Nyt edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kustannustehokkaimmat keinot laadukkaiden palvelujen järjestämiseksi saadaan edistämällä kustannusten läpinäkyvyyttä. Palveluntarjoaja pitää valita sen kustannustehokkuuden ja palvelun laadun arvionnin kautta.

4. Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapula

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva työvoimapula on akuutti. Tarvitsemme lisää työntekijöitä, jotta kaikki suomalaiset saavat laadukkaita lakisääteisiä palveluja. Eduskunnassa päätetyt hoitoon pääsyn takuuajat tai hoitajamitoitus eivät automaattisesti tarkoita sitä, että asia olisi hoidettu. Päätöksiä voidaan tehdä, mutta todellisuudessa työntekijöitä ei löydy.

Yleisiä asioita, joita sosiaali- ja terveyshuollon sektorilla tulee parantaa työn houkuttavuuden ja alan työntekijöiden lisäämiseksi ovat työn organisointi, palkkauksen taso ja hoitajien sekä lääkärien koulutuspaikkojen lisääminen.

Palkkaharmonisaatio tulee maksamaan arviolta 400-500 miljoonaa. Liike Nyt kannattaa, että sote ja pelastusalan palkkoja nostetaan kohdistetusti, niin että työvoiman saatavuus paranee. Emme kannata, että kaikille työntekijöille automaattisesti maksetaan palkkaa alueen suurimman palkkatason mukaan.

Hoitajamitoitus on peruttava. Se ei tuo yhtään lisää hoitajaa työvoimapulasta kärsivälle alalle. Se tulee yhä kurjistamaan vanhusten asemaa kun osastoja joudutaan sulkemaan ja kotihoidosta tinkimään. Tarvitaan lisää resursseja ja paremmat työolot henkilöstölle.

Suomen tulee olla avoin ja kilpailukykyinen ulkomaalaiselle työvoimalle. Tulijoiden pätevyyden tunnustamiselle pitää olla reilut säännöt ja heille pitää olla tarjolla jatkokoulutusmahdollisuuksia sekä kieliopintoja. Suomi tarvitsee ulkomaalaista työvoimaa ja saadaksemme sitä meidän pitää olla kilpailukykyinen kohde heille verrattuna lähimaihimme.

5. Perhelääkärimalli

Useissa Länsi-Euroopan maissa on käytössä perhelääkärimalli. Mallin ajatuksena on, että perhelääkäri näkee potilaan kokonaisuutena, ja osana potilaan yhteisöä. Perhelääkäri pyrkii selvittämään oireen taustalla olevia tekijöitä laajasti. Monen sairauden kulussa perheellä ja koko sukupuulla saattaa olla suuri merkitys.

Perhelääkärimallin merkittävimpiä etuja on, että potilas saa perusteellisen hoidon ja säästyy turhilta lääkärikäynneiltä. Lisäksi tämä tuo säästöjä sekä potilaalle että terveydenhuoltojärjestelmälle. Perhelääkärimalli toimii myös hyvin ennalta ehkäisevän hoidon näkökulmasta.

Liike Nyt kannattaa perhelääkärimallin tuomista Suomeen. Hyvä esimerkki onnistuneesta mallin käyttöönotosta voidaan ottaa esimerkiksi Norjasta. Lääkärit voivat toimia mallissa työntekijöinä terveyskeskuksissa tai yksityisinä ammatinharjoittajina. Suomessa tarvitaan resursseja perusterveydenhuoltoon, jotta kansalaiset saavat nopeammin ja yhdenvertaisemmin laadukasta hoitoa.

6. Kansalaisia on kuunneltava alueen palvelujen järjestämisessä

Liike Nyt haluaa osallistaa kansalaiset mukaan päätöksentekoon. Demokratian uudistaminen on Liikkeen ykköstavoitteita. Me haluammme olla norsunluutornien sijaan rakentamassa alhaalta ylöspäin tapahtuvaa päätöksentekoa. Vuorovaikutusta ja rakentavaa keskustelua tulee edistää yhteiskunnassa. Se luo luottamusta, ymmärrystä ja parempia päätöksiä.

Nyt kun rakennetaan uutta hallintojärjestelmää on tärkeää, että kansalaisten osallisuus ja kuunteleminen on alusta alkean mukana hyvinvointialueiden toimintatavoissa. Liikkeen aluevaltuutetut tulevat kuuntelemaan ja ottamaan huomioon kansalaisten mielipiteen palvelujen järjestämisestä hyvinvointialueilla.

Ota osaa keskusteluun! Esitä rakentavia kommentteja ja ehdotuksia.

6 tykkäystä

Ensi lukemalta vaikuttaa lupaavalta ohjelmalta. Pitää vielä lukea ajatuksen kanssa lävitse.

3 tykkäystä

Todella hyvä oli! Tuo perhelääkärimalli suomeen , aivan pro idea :+1:
Vanhukset olisi pitänyt jättää kunnalle juuri kun heillä se paras tuntemus.
Eipä tullut parannettavaa , todella hyvä ! Kiitos teille :grinning:

2 tykkäystä

Äkkiä silmäiltynä vaikuttaa oikein hyvältä. Kela-korvausta ei voi pienentää, sillä julkinen puoli ei kestä jos yksityiselläkin kävijät menee sinne (tosin se kelakorvaus on nytkin ihan pelle, mutta vaikuttanee vakuutusten vuosimaksuihin korottavasti jos poistuu). Mt- puolella Kuopiossa vaikuttaa että yksityisen tekemät diagnoosit on jotenkin alempiarvoisia, samaan aikaan kun julkinen puoli ei edes vedä potilaita ja hoito on täyttä PIIP.

Perhelääkärimalli kuulostaa hyvältä.

Ja ei todellakaan yhtään enempää hallinnon väkeä mitään toimimattomia ohjelmia ostamaan vaan väkeä sinne perustyöhön, jolloin hoitajat jaksaa paremmin ja potilaat tulee hoidettua ajallaan.

7pv hoitotakuuta tähän vielä syötetään, kun 3kk tai 10kk ei vielä saada onnistumaan…

3 tykkäystä

Lukaisin ohjelmaa läpi ja kuullostaa tältä : kohta 1. Erittäin hyvä . kohta 2. Alkulause hyvin muotoiltu ja jatko hienoa. kohta 3. Yrityksiä tarvitaan tässäkin , oikein hyvä . kohta 4 Hyvä kannanotto työvoimapulaan hyvin alustettu. kohta 5 Erittäin toteutuskelpoinen. kohta 6 Erittäin hyvin sanottu. . Minun mielestäni tämä vaaliohjelma on erittäin hyvin ja huolella tehty Kiitos Liike Nyt… On hienoa saada olla tässä puolueessa ja
tämän vaaliohjelman kanssa

4 tykkäystä

Kyllä, hyvä ohjelma. Arvostellaan kohta tulevaa, mutta on myös annettu
vaihtoehtoja.

Tuota vain mietin… “sote ajaa kunnat ahdinkoon”. Ainakin teoriassa niillä
pitäisi rahat riittää niihin jäljellejääviin palveluihin, mutta tietysti siinä esiintyy
hajontaa, VM:n laskelmat ovat kaavamaisia, toisia suosii, toisia ei.

Henkisesti olisin kuitenkin kuntapäättäjänä helpottunut, että vastuualueet
pienevät ja tulevat ihmisen kokoisiksi: lapset, koulutus, ympäristö, kulttuuri.
Eli en näe, että kunnat tässä ihan ensimmäisenä kurjistuvat, niille jää myös se entinen takaportti eli veroprosentin nosto. Vaikka sitä leikataan, sitä saa kuitenkin
sitten kohta korottaa, kuten ennenkin - valitettavasti.

Huolestuttaa tietenkin perushenkilöstön saaminen, mutta myös huolestuttaa
tulevien alueiden johtajien osaaminen, jos otetaan vain niitä, jotka nytkin
yhtymissä ovat tottuneet käyttämään “isännätöntä rahaa”

Rafael Hellsten
Hämeenlinna

3 tykkäystä

Sotesta kaipaisin kommenttia myös sosiaalipalvelujen puolelle, sote kun usein mielletään vain lääkärien ja hoitajien työmaaksi. Lääkäripulan lisäksi voisi mainita sosiaaityöntekijäpulan, jota tosin ei paikata opiskelupaikkoja lisäämällä vaan inhimillistämällä työoloja.
Kannatan yksityisen ja julkisen sotekentän yhdistelmää, mutta huomiota pitää kohdentaa siihen, ettei yksityiset suuret ketjut saa halpuutettua palveluitaan ala-arvoiseksi, miten sotealueella mahdollistetaan pienten yritysten mukaanottaminen tasavertaisesti (palvelusetelimalli toimii tietyin osin), ja myös etenkin kustannustehokkuuden kannalta julkisen palvelun laatu olisi hyvä ottaa huomioon.

(Nyt iskee migreeni niin jää tekstin ja ajatusten selkiyttäminen välistä)

6 tykkäystä

Hei,
Ensipuraisulla vaikuttaa oikein hyvältä vaaliohjelmalta.
Paljon tässä otetaan nyt kantaa nykyhallituksen toimintaan ja samalla annetaan omia näkemyksiä kuinka tulisi asiat hoitaa, se on tärkeää.
Kelakorvausten poisto on asia johon pitää tarkemmin syventyä, sillä n.350€ summassa sen osuus on 16€, jonka yksityinen lääkäritalo “kuittaa” 25€:n toimistomaksulla…

Priimaa tästä tulee :hugs:

2 tykkäystä

Todella hyvältä kuulostaa, tuo perhelääkärimalli on hyvä. KELA korvaukset pitää nostaa ja nuoria tekijöitä tarvitaan hoitotyöhön, mutta kuinka siitä saadaan mediaseksikästä. Ehkä palkkojen korotus olisi hyvä saada läpi.

Paljon hyviä ja oikeita asioita. Tahtoisin kuitenkin varsinaisen ohjelman olevan tiivistetympi. Ohjelman kirjaukset myös osin erikoiset.

1 tykkäys

Kohta 2. Vanhusten hoito kuntoon on mielestäni ihan hyvin avattu ja hyvä sisältö. Ja siihen pitäisi pyrkiä. Mutta ihan alussa sanottu “Vanhustenhoito olisi pitänyt jättää kuntiin, koska kunnat tuntevat heidät paremmin” ei ole kyllä mielestäni totta. En voi sitä allekirjoittaa. Kyllä ei kaikissa kunnissa heitä tunneta. Ei ainakaan Oulun alueella, jossa vanhustenhoito on todella huonossa jamassa laajoilla aluilla. Vanhuksia sijoitellaan pitkien matkojen päähän omilta alueilta ja hoitopaikkojen saaminen on todella vaikeaa. Jos ollaan sitä mieltä, että sote-ratkaisu oli väärä ja kaikki toimet olisi pitänyt periaatteessa jäädä kuntiin, niin tuo vahustenhoidon sinne erikseen jättämisen mainitseminen on mielestäni vähän turha tässä. Ja toisaalta jos sote-ratkaisu kehitetään joskus paremmaksi, niin vahustenhoitopalvelut pitäisi siinä mielestäni olla mukana myöskin.

3 tykkäystä

Aivan hyvä ohjelma, jokunen sana myös pelastustoimesta olisi syytä olla mukana

5 tykkäystä

Hei,

oppositiopuolueen kuuluukin haastaa hallitusta, mutta ei näin iso uudistus tulekaan kerralla kuntoon, vaan jostakin lähdetään liikkeelle ja korjata vastaantulevat toimimattomat asiat. Tunnustusta voisi hallitukselle antaa siitä, että 20 vuoden sote-veivaaminen saadaan nyt toimeenpanon vaiheeseen.
Sitten pari huomiota: 1) Pohjoiseen Suomeen ei mielestäni sovi seuraava: ”…sote-uudistus tehdään viiden yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueiden ympärille, joihin myös terveyskeskukset liitettäisiin”. Kyllä Lapille kuuluu oma sote-alue jos ei väestöpohjan niin ainakin maantieteellisten seikkojen takia.
2) Kela-korvaus kokonaan pois ja hintataso joillain toimin alemmaksi niin apteekeissa kuin ulkomaille veronsa maksavien lääkärifirmojen palveluntarjonnassa. Nykyinen 16 € vastaa toimistokulua ja on suora tulonsiirto firmalle. Kela-korvaus voitaisiin myös kohdentaa tietyn kokoisille sote-palveluja tarjoaville yrityksille, kuten pienille ja keskikokoisille fysioterapiaa yms. tarjoaville kotimaisille yrityksille.
3) Perhelääkäri, tai omalääkäri kuten Oulussa aikoinaan oli, on aivan loistava nosto, jota pidän mieluusti esillä kampanjassa. Kiitos tästä ideasta!
4) Ohjelmasta puuttuu maininta sote-palveluiden valvonnan tehostamisesta, jonka nykyisistä riittämättömistä resursseista johtuen hoidontason heikkous ja suoranainen laiminlyönti jää liian helposti huomaamatta.

Hienoa työtä kuitenkin ja tuosta on hyvä jatkaa!

3 tykkäystä

Ehdotan kohdaksi 7 pelastustoimea koskevat tavoitteet kommentoitavaksi

7. Turvallisesti kotona ja liikkeellä nyt ja huomenna

Pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueilla aiheuttaa yli 80 miljoonan euron rahoitusvajeen vuoteen 2030 mennessä. Samanaikaisesti alalla tarvitaan yli 1000 uutta pelastajaa eläköitymisen ja toiminnan muutoksen takia.

Pelastajien ja ensihoitajien toimintaedellytykset on turvattava. Paloautot ja ambulanssit on pidettävä lähellä ihmisiä, koska nopea apu on tärkeää.

Pelastustoimen toimintavalmius ja suorituskyky pitää perustua tutkittuun tietoon ja suunnitelmallisuuteen alueellisesti, jotta kansalaisten yhdenvertaisuus säilyy hädän hetkellä.

Sopimuspalokuntajärjestelmän toimintaedellytykset on turvattava ja niitä on edelleen vahvistettava alueilla, joille ei saada liikkeelle päätoimisia pelastajia.

Valtio ja hyvinvointialueet eivät saa unohtaa neljättä sektoria, kansalaisia, turvallisuuden rakentamisessa. Heidän osallistumistaan on vahvistettava.

Tehdään yhdessä kaikille turvallinen hyvinvointialue, jossa yksittäisen kansalaisen turvallisuus ei riipu siitä, missä sattuu asumaan.

5 tykkäystä

Hyvää tekstiä yleisesti, koettakaa keskittyä enemmän ratkaisuihin kuin V.Niinistön käyttämään räksyttämiseen.

 1. tämä on totta, että ideologia karkoittaa yksityiset pois julkisista palveluista. Tämä vain johtaa siihen että rikkaat ostavat palvelut ja köyhät ovat julkisella. Ratkaisumallisena sloganin, "Yksityisen terveysektorin palveluiden avulla saadaan yhdessä kattavat ja laadukkaat palvelut edullisesti kaikkien saataville

 2. meneeköhän tässä puurot ja vellit sekaisin. Vanhustenhoidon siirtäminen pois kunnilta ei automaattisesti tarkoita kunnassa olevan vanhustenhoitoyksikön sulkemista ja palvelun siirtymistä esimerkiksi jostain pikku kunnasta vaikka Ouluun. Muuten teillä on ristiriita tässä äkkiä hyvinvointialuedien määrässä. Ratkaisumallissa hakekaa, että sotemallissa pitää taata, että vanhustenhoitoyksiköitä ei keskitetä pois kunnista, hallinto voi olla vaikka Perähikiällä, vaikka koko Suomelle karrikoiden.

2 tykkäystä

Mihinkä unohditte talouden? Puhukaa ihmisille läheisistä luvuista, ei tähtitieteellisistä luvuista. Ei ihmiset hahmota tuollaista. Purkakaa luvut kk/vuositasolle per suomalainen.
Hallituksen soteuudistus tuo 6,4 miljardin lisälaskun vuoteen 2030 mennessä toteutuessaan nykymuodossa.
Se tarkoittaa 1800 euron lisälaskua verotuksessa jokaiselle keskituloiselle vuosittain.

Hyvin olette pääkonttorilla asioita ajatelleet.

Joitain omia huomioitani:
2. omaishoitajaksi alkavan on olla itse siihen kykenevä, saada nykyistä suuremman korvauksen, saada ‘vapaata’ velvoitteistaan siten kuin molempien kunto vaatii, eli tähän toimintaan on saatava ammattilaisen valvonta.

Lääkkeiden omavastuu raja takaisin viiteeneuroon/kerta ostos ja omavastuu kokonaiskertymä 1/4 osaan nykyisestä pikaisesti ikäihmisiltä ja vähävaraisilta.

 1. On tosi valitettavaa että hoitoon pääsy on nykyään evätty vaikka olet kuinka sairas. Suurin syy on se ettei yksityistä puolta anneta, vähävaraisimpien ja työelämän ulkopuolella olevien, käyttää siten kuin sairaus/vamma vaatii. Siksi yksityistä puolta on kehitettävä siten että se tulee jouhevaksi osaksi terveydenhuoltoamme. Rajoituksena sellainen ettei yksityisen osake-enemmistö saa olla ulkomaisten sijoittajien hallussa. Eikä saa tehdä Caruna-Pekkaa!

Kela-korvauksen noston ensi askel olisi että kyytiomavastuu palaisi 25€:oon/ vuosi ja kertakorvaus per kyyti olisi tuohon saakka 5€.

Viimeisen kappaleen viimeien lauseen muotoilisin seuraavasti: “Palveluntarjoaja pitää valita sen palvelun laadun arvionnin ja kustannustehokkuuden kautta.” Kansainvälisten yritysten Suomeen tulo tällä osa-alueella on tehtävä äärimmäisen vaikeaksi, katso ylempää!

 1. Pitäisikö Suomen kielen opiskelu olla yhtenä edellytyksenä, aloille missä ollaan paljon kantaväestön kanssa päivittäin tekemisissä? Ainakin hoitoalalla se on vielä tärkeä että puhuu kantaväestön kieltä, samoin kirjoitukset Kanta-järjestelmään OIKEALLA, ymmärrettävällä, Suomen-kielellä. Englanniksi lääketieteelliset ilmaisut ovat vaikeita jopa monille suomalaisille lääkäreille. Hyvä kouluenglanti ei riitä.

 2. Perhelääkäri kokeilu on ollut ja äärettömän hyväksi todettu niiden parissa ketkä siitä pääsivät nauttimaan. Mutta POLIITTISTEN päätösten vuoksi purettu kun ruvettiin -90 luvulla järjestämään vakuutusyhtiö vetoisesti noita päätöksiä.
  5.1. PCA-menetelmä saatava Suomen terveyden huoltoon. PCA-= Personal Capability Assessment, karkeasti Suomeksi: Oma toimintakyky arvio. Siitä on tulossa kansalaisaloite mutta ei haittaisi vaikka se olisi meillä täällä!

 3. On erittäin hyvin asiat ilmaistu, hyvä te jotka olette tämänkin tehneet!

Tästä on hyvä edetä!

Tämä on hyvä teksti mutta ehkä jättäisin tuon viimeisen kappaleen pois tai ainakin pitäisi muotoilla uudelleen. Suomessa ei, näillä etäisyyksillä, kaikki kansalaiset ole tasa-arvoisia. Apu kun on saaristossa tai Lapissa aika paljon kauempana kuin kaupungissa.

Pahaa pelkään, että kun säästöjä joudutaan tekemään, niin pelastustoimen johdon käsitys säästöistä on asemien sulkeminen. On varsin hyvin tiedossa se, että pelastuslaitoksella on paljon väkeä töissä ja varmasti kaikki nekin tehtävät ovat tärkeitä mutta kun on rahat tiukalla, niin säästö pitää kohdentaa muuhun kuin operatiiviseen toimintaan.

Pelastuslaitosten sisäinen ongelma on , valitettavasti, melko heikko henkilöstöjohtaminen ja yleensäkin henkilöstöhallinto. Nämä asiat pitäisi saada kuntoon, jotta pelastuslaitokset ovat tulevaisuudessakin houkutteleva työpaikka. Toki on niin, että nuori pelastaja haluaa töihin ko ammattiin mutta sitten monen asian heikkous alkaa valjeta matkalla. Oman entisen talon eli Varsinais-Suomen ongelma osaavan henkilöstön hakeutuminen toisiin aluelaitoksiin.

Minusta Liikkeen tavoite saada vain 5 hyvinvointi aluetta valtakuntaan on varsin järkevä. Tämä olisi hyvä myös pelastuslaitosten kannalta. Sen koko luokan alueilla on jo mahdollista saada todellista säästöä hallinnon supistumisen myötä. Pelastustoiminta on ainoa turvallisuusviranomainen, joka ei ole valtiollinen toimija. Valtiollistaminen pitäisi olla pidemmän ajan tavoite.

Sopimuspalokuntien toiminta todellakin tulee turvata. Ammattipelastajia Suomessa on kuitenkin n 4000 ja sopimushenkilöstöä lienee noin 10 000 henkeä. Sopimuspalokuntien ovat erittäin tärkeitä. Vaikkapa täällä Varsinais-Suomen alueelta voin mainita esimerkiksi Oripään, jossa taitaa olla 1800 asukasta ja keskustan PJ Saarikko. Ei siellä olisi järkevää pitää ammattipelastajia. Loimaa joka on lähin ammattiasema saavuttaa Oripään 20 minuutin kuluttua. Siinä ajassa ehtii tapahtua paljon pahaa, ilman sopimuspalokuntaa.

Kokonaisuutena sanoisin , että ohjelma on varsin hyvä. Sosiaalipalvelut ovat itselle hieman vieraat mutta olisi kuitenkin tärkeää myös sen puolen toimintaa pitää näkyvillä. Sosiaalitoimi voi omalta osaltaan vähentää myös terveydenhuollon kustannuksia ja se on merkittävä asia.

Vielä loppuun kiitos hyvästä ideasta eli talouden merkityksen laittamalla tavallisen ihmisen kontekstiin. Kansalaiselle on helpompi ymmärtää 1800€ vuodessa kuin miljardit.

1 tykkäys

Poistaisin ohjelmasta ylenpalttisen hallituksen kritisoinnin. Tästä tulee liikaa vaikutelma oppositiosta, kun nyt on kuitenkin tarkoitus aluevaltuustosta käsin saada alueen sote-palvelut toimimaan. Ainakin poistaisin sanan “vasemmistohallitus”, koska emme ole kategorisesti vasemmistolaisuuttakaan vastaan.

Yksittäisinä asioina perhelääkäri ja omaishoitajien tukeminen ovat hyviä.

Vanhusten asioista poistaisin sanan “virikkeitä” ja korvaisin sen sanalla “toimintaa”, koska kuka työikäisistäkään osallistuu toimintaan nimeltä virike.
Palvelusetelit ovat hyvä vaihtoehto. Lisäksi mukaan voisi ottaa, että “kehitämme palveluja yhdessä PK-yrittäjien kanssa ja otamme yritykset mukaan palveluiden tuottamiseen.”

Hoitajamitoitus ei tosiaan tuonut sitä toivottua hyvää, ja on hyvä, että ohjelmassa toivotaan silti lisää henkilökuntaa.

Mielenterveyden nostaisin ohjelmaan. Alueellisesti on tutkittu ja huomattu, että esimerkiksi Pirkanmaalla palvelut eivät toimi yhtä hyvin kuin esimerkiksi HUS:n alueella. Osassa alueita työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä mielenterveydellisistä syitä on toisia alueita suurempi. Nämä mielenterveydelliset syyt ovat suurelta osin mielialahäiriöitä, jotka olisivat hoidettavissa. Määrä on ollut kasvussa erityisesti nuorten osalta, joten nostaisin vaaliohjelmaan mielenterveyspalveluiden parantamisen.

6 tykkäystä

Lisäksi ehdottaisin muotoiltavaksi lausetta: Olemme myötämielisiä hyvinvointi- ja terveysteknologian hyödyntämiselle, kuitenkin muistaen pitää ihmisen kaiken keskiössä. Erityisesti teknologian hyödyntäminen sairauksien ennaltaehkäisyssä saa tukemme.

1 tykkäys