Mihin asioihin ja teemoihin Liike Nyt ehdokkaiden pitäisi ottaa kantaa Vantaalla?

Mitkä ovat aiheita, joihin vantaalaisten Liike Nyt kuntavaaliehdokkaiden pitäisi ottaa kantaa Vantaalla? Sana on vapaa.

1 tykkäys

Ainakin: 1. Maahanmuuttajien määrä ja sen odotettavissa oleva kasvu, 2. Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu, 3. Ratikka

2 tykkäystä

Mielestäni Liike Nytin on tärkeä käydä avointa dialogia eri aihealueiden ympärillä, niin pienten yksittäisten kuin myös isompien asiakokonaisuuksien. Alla on kaksi isompaa teemaa, joita olen murustellut pienemmiksi toimenpiteiksi. Toin toimenpiteitä esiin varsin ennakkoluulottomasti. Osa niiden toteutuskelpoisuudesta vaatinee kuitenkin tarkempaa selvitystä.

Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen panostaminen

Varhaiskasvatus ja perusopetus luo lapsille ja nuorille vahvan ja sivistyneen tien aikuisikään ja työelämään. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus ovat parhaita keinoja, joilla voimme estää lasten ja nuorten syrjäytymistä, tasapuolistaa yksilöitä sosioekonomisesta taustasta riippumatta, sekä edesauttaa maahanmuuttajataustaisten integroimista Vantaalle. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön ilman pelkoa sisäilmaongelmista tai kiusaamisesta. Myös lapsen mahdolliset ongelmat ovat tärkeä havaita jo varhaiskasvatuksessa, jolloin peruskouluun siirtyminen on helpompaa ja myös taloudellisempaa kaupungille. Näen asian niin, että varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta ei saa eikä voi karsia.

Nykyisessä ajanhetkessä tarkasteltuna, Vantaa ei ole mielestäni onnistunut kovin hyvin kasvatuksen saralla:

Toimenpiteitä, joilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua voidaan parantaa Vantaalla

 • Palkantarkistukset vantaalaisille lastentarhanopettajille
  • Vastataan lastentarhanopettajien määrävajeeseen ja jatkuvaan rekrytointikierteeseen, joka syö resursseja.
  • Parannetaan lastentarhanopettajien työn arvostusta Vantaalla
 • Varmistetaan, että Vantaalla on riittävästi mitoitettu koulunkäyntiavustajia, koulupsykologeja ja erityisnuorisotyöntekijöitä
 • Kaikkien vantaalaisten koulujen ja päiväkotien sisäilma- ja kuntokartoitukset
  • Dokumentaatio mm. kiinteistöihin tehdyistä toimenpiteistä, suunnitteilla olevista toimenpiteistä, sisäilma ja kiinteistöjen kuntoraportit, sekä kiinteistöjen käyttäjien ja kohderyhmien sisäilmakyselyt yhteen paikkaan näkyville julkiseksi
  • Kaikki tulevat sisäilma- ja korjaushankkeisiin vaadittavat määrärahat budjetoidaan jo ennakkoon kartoitusten avulla tuleville vuosille
 • Vantti Oy:n toiminta, tehokkuus ja laatu käytävä läpi ja pohdittava onko toiminta halutulla tasolla ja mikä on Vantin tulevaisuus

Yritysten ja yrittäjyyden tukeminen

Vantaan yhteisöverotulot olivat 2019 noin 80 milj. euroa. Korona on vaikuttanut negatiivisesti myös yhteisäverotuloihin, esimerkiksi Finnairin ja Finavian osuus potista tulee laskemaan merkittävästi vuonna 2020. Vantaan on oltava tulevaisuudessa houkutteleva kaupunki yrityksille ja yrittäjyydelle, jotta pystymme luomaan työpaikkoja, verotuloja ja investointeja.

Toimenpiteitä, joilla parannetaan Vantaan yrityssektoria

 • Käynnistetään foorumi vantaalaisten yritysten kanssa (Vantaan Yrittäjät). Missä asioissa Vantaa on onnistunut, epäonistunut ja mitä voitaisiin tehdä toisin?
 • Vantaa tukemaan rahallisesti startup yrityksiä
 • Mahdollistetaan paikallisia yrityksiä osallistumaan julkisiin hankintoihin ja kilpailutuksiin.
  • Hankinnat ja kilpailutukset ovat pilkottava pienempiin kokonaisuuksiin, jotta myös pienemmät toimijat pystyvät niihin osallistumaan. Kilpailutukseen liittyvä dokumentaatio nähtäville julkiseksi niiltä osin, kuin se on mahdollista liikesalaisuuden ja tietosuoja-asetuksen puitteissa.
 • Rohkaistaan yrittäjyyteen ja innovointeihin jo opetuksessa
  • Varmistetaan, että vantaalaisilla oppilaitoksilla on kyvykkyyttä tarjota yritysopintoja ja koulutusta sekä nuorille, että aikuisopiskelijoille
  • Yhteistyö kaupungin, oppilaitosten ja yritysten välillä. Tällä hetkellä Vantaalla ei taida olla mahdollisuuksia opiskella esimerkiksi pelialaa tai ohjelmointia/sovelluskehitystä. Kasvavaan digitalisaation kysyntään on kyettävä vastaamaan tulevaisuudessa.
 • Vantaa profiloituu nykyistä enemmän huolinta- ja logistiikka-alan kaupungiksi. Lentoasema ja hyvät maantieyhteydet mm. satamiin ja sisämaahan edesauttavat jo tätä. Mahdollistetaan kaavoituksella esimerkiksi Suomen ensimmäisen kaupallinen rekka-parkki Vantaalle.
 • Karsitaan byrokratiaa ja keskitetään toiminnot yhden “sateenvarjon” alle.
  • Business Vantaa ja Yritys Vantaa yhdeksi kokonaisuudeksi. Samasta kanavasta mm. rahoitus, luvat, neuvonta.
2 tykkäystä

Erittäin hyvä, Antti! Komppaan täysin, ja nimenomaan tuota varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen panostamista, josta minulla on ymmärrystä, koska toimin kasvatusalalla.

Lisäisin vielä kiusaamiseen liittyen tarpeen kehittää kasvatusalan aikuisille selvät askelmerkit, kuinka toimia kiusaamis- ja väkivaltatilanteissa. Olemassa on ollut jo vuosia Kiva-koulumateriaali, joka olisi todella hyvä, jos sitä toteutettaisiin kaikissa kouluissa.

Onneksi nyt ollaan lisäämässä opettajien ja rehtoreitten valtuuksia puuttua näihin tilanteisiin. Ministeriön mukaan ohjelman keinot ulottuvat kiusaamisen ehkäisemisen toimenpiteistä opettajien koulutukseen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen erilaisin keinoin. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa käydä koulua turvallisesti.

Kouluissa lainvastaisia tekoja käsitellään liian usein kiusaamisena. Kiusaaminen on epämääräinen ja vähättelevä ilmaisu, joka ei kerro yksittäisen teon vakavuutta, vastenmielisyyttä tai lainvastaisuutta. Laissa kiusaamista ei ole määritelty.

Kiusaamiseksi kutsutut lainvastaiset teot ovat tahallisia, jotka täyttävät lähes aina jonkin
rikoksen tunnusmerkistön. Alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa ikänsä
takia, mutta korvausvastuu hänellä on. Tekojen vakavuutta on kuvattava niiden oikeilla
nimillä ja tekotavoilla. Lainvastainen teko ei voi lieventyä kiusaamiseksi vain siksi, että se
tapahtuu koulun alueella.

Normaaliin kasvuun ja kehitykseen kuuluu haasteita. Myönteisten sosiaalisten suhteiden
luomisessa ja ylläpitämisessä on lähes kaikilla ajoittain vaikeuksia. Nämä taidot ovat
koululaisilla vasta kehittymässä ja sen vuoksi ristiriitoja koululaisten välillä esiintyy. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen ja kehittämisen kautta luodaan myönteistä
toimintakulttuuria, joka estää ja vähentää kiusaamista sekä lainvastaisia tekoja
merkittävästi. Normaaliin kasvuun ja kehitykseen ei kuitenkaan kuulu sellaiset teot, jotka
täyttävät rikoksen tunnusmerkistön. Niiden selvittäminen kuuluu viranomaisille.

Osallistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, koulutus ja työllisyys

Vantaan kaupungin talousarviossa 2021, valtuustokauden strategiassa nimetään tavoitteeksi kohdassa 8. Työikäisen väestön osaaminen vastaa nykyistä paremmin työelämän muuttuvia tarpeita
Perusopetuksen jälkeiseen
jatkokoulutukseen sijoittuneiden %-osuus
98,7 %. Jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle
mahdollistetaan jatkokoulutuspaikka
99 %. Jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle
mahdollistetaan jatkokoulutuspaikka

Tätä linjausta ja strategista tavoitetta jatkettava.