Puoluekokous 2024 Tampere 29.6 Puoluehallituksen luottamustehtävät

Kokouksen alussa vahvistettavissa Liike Nytin uusissa säännöissä todetaan seuraavasti
11 § Puoluekokouksen henkilövaalit
Puoluekokous valitsee puoluehallituksen puheenjohtajan, 1. varapuheenjohtajan, 2. varapuheenjohtajan, 3. varapuheenjohtajan, puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuston puheenjohtajan, puoluevaltuuston varapuheenjohtajan ja puoluevaltuuston muut jäsenet.
Vaalikelpoisia puoluehallitukseen ja -valtuustoon ovat jäsenmaksun maksaneet henkilöjäsenet, joita jokin henkilöjäsen esittää. Puoluehallituksen ja -valtuuston toimikausi alkaa heti, kun se on valittu.

20 § Puoluehallituksen kokoonpano
Puolueen asioita hoitaa 12-jäseninen puoluehallitus. Puoluehallituksen puheenjohtajaa kutsutaan puolueen puheenjohtajaksi ja puoluehallituksen varapuheenjohtajia puolueen varapuheenjohtajiksi.
Puoluekokous valitsee puolueen puheenjohtajan sekä 1., 2. ja 3. varapuheenjohtajan sekä puoluehallituksen muut jäsenet.

Vaalikelpoisia ovat jäsenmaksun maksaneet puolueen henkilöjäsenet. Puoluehallituksen kaksivuotinen toimikausi alkaa heti, kun puoluekokous on valinnut puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja hallituksen muut jäsenet.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajien sekä puoluehallituksen muiden jäsenten erottamisesta päättää puoluekokous. Mikäli puoluehallituksen jäsen eroaa tai erotetaan ennen toimikauden päättymistä, valitsee puoluevaltuusto hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajat valitsee puoluekokous.
Sama henkilö ei voi toimia sekä puoluehallituksen että -valtuuston jäsenenä.

21 § Puoluehallituksen tehtävät
Puoluehallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on erikseen määrätty:

 • johtaa puolueen toimintaa
 • huolehtia puoluekokousten ja puoluevaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
 • hyväksyä puolueen poliittiset ohjelmat, kannanotot ja linjaukset mukaan lukien valtakunnalliset vaaliohjelmat, poislukien puolueohjelma
 • valita puoluesihteeri
 • päättää kuka toimii puoluesihteerin sijaisena, mikäli hän on tilapäisen esteen vuoksi estynyt hoitamasta tehtäväänsä
 • valita uusi henkilö puoluesihteerin tilalle seuraavaan puoluekokoukseen asti, jos puoluesihteeri eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäväänsä
 • ottaa puolueen palvelukseen muut tarpeelliset toimihenkilöt, sopia heidän paikoistaan ja määritellä heidän tehtävänsä
 • nimetä tarpeelliseksi katsomansa puolueen työryhmät ja valita niille puheenjohtajat ja jäsenet
 • nimetä edustajat valtionyhtiöiden hallintoneuvostoihin, ministeriöiden hallinnonaloihin kuuluviin työryhmiin, neuvottelukuntiin ja vastaaviin, joista nimityspyyntö on tullut Liike Nyt r. p.:lle
  nimetä edustajat kunta-alan valtakunnallisiin luottamuspaikkoihin suunnitella ja ohjata puolueen kansainvälistä, valtiollista ja kunnallista toimintaa sekä vaalivalmisteluja
 • päättää puoluekokousten aika ja paikka, kutsua puoluekokous koolle sääntöjen mukaisesti, valmistella puoluekokoukset ja sääntöjen määräämät asiat puoluekokoukselle sekä käsitellä puoluekokoukselle esitetyt aloitteet
 • päättää sääntömääräisten puoluevaltuuston kokousten aika ja paikka, kutsua puoluevaltuusto koolle sääntöjen mukaisesti ja valmistella puoluevaltuuston kokoukset
 • vastata puolueen vaalikampanjasta valtakunnallisella tasolla - nimetä edustajat tärkeimpiin tiedotusvälineiden vaalitentteihin - vahvistaa piirijärjestöjen asettamat eduskuntavaaliehdokkaat - asettaa puolueen ehdokkaat europarlamenttivaaleihin kuultuaan piirijärjestöjä
 • päättää puolueen hyväksi tapahtuvista varainkeräyksistä
 • vastata puolueen varojen ja omaisuuden hoidosta sekä muusta taloudellisesta toiminnasta ja päättää lainan ottamisesta sekä takauksen antamisesta
 • nimetä piirijärjestöt
 • nimetä paikallisyhdistykset ja määrätä niiden toiminta-alueet
 • hyväksyä ja erottaa puolueen henkilöjäsenet
 • hoitaa muut puolueen toimintaan liittyvät tehtävät

22 § Puoluehallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus
Puoluehallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tämän pitäessä sitä tarpeellisena tai kolmen puoluehallituksen jäsenen sitä
puheenjohtajalta kirjallisesti vaatiessa erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Puoluehallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet puoluehallituksen jäsenistä.

Luottamustehtäviin valitaan joka toinen vuosi

puolueen puheenjohtaja
puolueen 1. varapuheenjohtaja
puolueen 2. varapuheenjohtaja
puolueen 3. varapuheenjohtaja
puoluehallituksen muut jäsenet

Nyt sinulla on mahdollisuus hakea näihin tehtäviin! Vai tiedätkö jonkin muun, jonka haluaisit yo tehtäviin? Jos, niin kerro!

1 tykkäys

11 § Puoluekokouksen henkilövaalit
Puoluekokous valitsee puoluehallituksen puheenjohtajan, 1. varapuheenjohtajan, 2. varapuheenjohtajan, 3. varapuheenjohtajan, puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuston puheenjohtajan, puoluevaltuuston varapuheenjohtajan ja puoluevaltuuston muut jäsenet.
Vaalikelpoisia puoluehallitukseen ja -valtuustoon ovat jäsenmaksun maksaneet henkilöjäsenet, joita jokin henkilöjäsen esittää. Puoluehallituksen ja -valtuuston toimikausi alkaa heti, kun se on valittu.

12 § Henkilövaaleissa käytettävät vaalitavat
Puoluekokouksessa käytävissä vaaleissa noudatetaan enemmistövaalitapaa, jossa kokouksessa läsnäoleva äänioikeutettu henkilöjäsen voi antaa äänen enintään viidelle eri ehdokkaalle. Ehdokkaiden keskinäinen järjestys tasatilanteessa ratkaistaan arpomalla.
Henkilövaalit voidaan käydä joko suljetuin lipuin tai sähköisesti. Puoluevaltuuston varajäsenien järjestys määräytyy heidän saamansa äänimäärän mukaan ja tasatilanteessa arpomalla.

13 § Puoluekokouksen äänivaltaiset edustajat
Niillä puolueen kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneilla henkilöjäsenillä on puoluekokouksessa läsnäolo-, esitys-, puhe- ja äänioikeus, jotka ovat ilmoittautuneet puoluekokoukseen puoluekokouskutsussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä.

7 § Puolueen jäsenyys
Puoluehallitus voi hyväksyä hakemuksesta puolueen jäseniksi henkilöjäseniä, joiden on oltava 18 vuotta täyttäneitä hyvämaineisia Suomen kansalaisia ja sellaisia 18 vuotta täyttäneitä hyvämaineisia ulkomaalaisia, joilla on vakituinen kotipaikka Suomessa.

2 tykkäystä

Puoluehallitus vastaa puolueen päätöksenteosta, strategioiden suunnittelusta ja puolueen toiminnan yleisestä johtamisesta. Puoluehallitus myös asettaa puolueen tavoitteet ja linjaukset. Lisäksi se voi käsitellä jäsenten välistä yhteistyötä ja konflikteja sekä varmistaa puolueen toiminnan lainmukaisuuden.

Tässä muistutukeena mm. puoluehallituksen jäsenten roolista.
Nyt vaan kannustan mahdollisimman monia mukaan ehdolle!

Terveisin Danita, puoluehallitus

Puoluekokouksessa valitaan myös 1., 2., ja 3.s varapuheenjohtaja, eli 3 varapuheenjohtajaa.

Oletko sinä kiinnostunut lähtemään ehdolle rooleihin, tai onko sinulla esittää ehdotuksia rooleihin kannatettavista ihmisistä?

Tässä ketjussa voi käydä myös keskustelua tästä.

1 tykkäys