Mielenterveys- ja päihdepalveluiden täytyy olla helposti saavutettavia ja oikea-aikaisia

Mielenterveys- ja päihdeasiat ovat olleet keskustelussa Lahden kaupunginvaltuustossa ja hyvinvointialueemme aluevaltuustossa. Edellisessä aluevaltuuston kokouksessa esitimme aloitteen liittyen Mielenterveys- ja päihdepalveluihin hyvinvointialueellamme. Valmistelimme aloitetta yhteistyössä eri mielenterveys- ja päihdepalvelujen edustajien kanssa.

Esitimme aloitteessa kolme tärkeää toimenpidettä. Ensinnäkin ehdotimme mielenterveys- ja päihdepalvelujen tilanteen selvittämistä alueellamme. Toiseksi esitimme näiden palveluiden integroimista ja tehostamista vastaamaan valtakunnallisia kriteerejä ja alueemme strategiaa. Lisäksi korostimme ehkäisevän työn kehittämistä ja matalan kynnyksen palveluiden tarjoamista.

Aloitteessa toimme esille tarvetta vähentää ennakkoluuloja ja siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Päihderiippuvuutta pidetään usein enemmän moraalisena ja sosiaalisena ongelmana kuin sairautena. Päihdepalvelujen järjestämisen lähtökohtana tulee ehdottomasti olla ymmärrys, että päihderiippuvuus on neurobiologinen sairaus. Se ei ole huonoa käytöstä tai kenenkään oma valinta.

Tärkeää on tiivis moniammatillinen yhteistyö palvelujen kehittämisessä ja koordinoinnissa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulee olla helposti saavutettavissa, oikea-aikaisia ja tarpeen mukaan keskitettyjä. Palvelujen tulee estää syrjäytymistä ja edistää asiakkaiden hyvinvointia. Asiakkaita ei voi “luukuttaa”, vaan on tärkeää huomioida, että asiakkailla usein on isoja haasteita hoitaa asioitaan. Välttämätöntä on, että asiakkaista otetaan välittömästi “koppia”, kun he hakeutuvat palvelujen piiriin. Itsemurhariskin arviointi täytyy myös priorisoida, eikä syvästi ahdistunutta ihmistä ohjata kotiin, vaan hänelle on järjestettävä hoitopaikka.

Lisäksi korostimme aloitteessamme matalan kynnyksen palvelujen merkitystä, kuten Terveysneuvontapiste Jelppi ja Tuulensuoja- sekä Tukialus-hankkeet alueellamme. Näiden toimijoiden työ tulee turvata ja Jelppiin on esimerkiksi tärkeää saada jonkinlaiset lääkäripalvelut.

Kokonaisuudessaan aloite pyrkii tehostamaan mielenterveys- ja päihdepalveluita alueellamme ja varmistamaan, että asiakkaat saavat tarvitsemaansa tukea, hoitoa ja kuntoutusta ilman viivytyksiä.

Pirjo Tiira