Eduskunta: Esitys Liike Nyt rp:n viralliseksi kannaksi susitilannetta koskien

Yleistä

Suomessa käydään paljon keskustelua susitilanteesta taajamien läheisyydessä ja haja asutusalueilla. Sudet ovat menettämässä niille luontaisen arkuuden ihmistä kohtaan, ja niiden elinalue on laajentunut yhä rohkeammin asutuille alueille, talojen pihoihin, jopa kaupunkialueille. Susi on petoeläin, ja kuuluu vaarallisiin suurpetoihimme. Erityisen uhkatekijän muodostavat koiran ja suden risteymät, joiden geeneissä on kesykoiraa, mutta käytös muilta osin petoeläimen.

Aiemmin susikantaamme on säädelty kannanhoidollisella metsästyksellä, joka nyt on Suomessa lopetettu. Kannanhoito on kohdistettu juuri ihmisarkuuden menettäneisiin yksilöihin, jotka ovat tehneet niin kutsuttuja pihakäyntejä. Tilanne on huonontunut vuosi vuodelta, ja pihakäynnit, koti-, harrastus- ja tuotantoeläinvahingot sekä konfliktitilanteet suden ja ihmisen välillä ovat lisääntyneet. Ihmisen läheisyyteen rohkeasti tulevia yksilöitä, koirien tappamiseen erikoistuneita yksilöitä ja koirasusia on yhä enemmän. Monissa kunnissa on jouduttu turvautumaan ylimääräisiin koulukuljetuksiin alakouluikäisten susilta suojelemiseksi, ja asutuille alueille on jouduttu rakentamaan kalliita sähköistettyjä susiaitoja koti- ja tuotantoeläinten turvaksi.

Jos tilanne pääsee jatkumaan nykyisenkaltaisesti, eikä sudet joudu kokemaan uhkaa tullessaan ihmisen läheisyyteen, seuraukset ovat varsin selviä ja ennustettavia niin biologisesti kuin sosiaalisen ja geneettisen perimän näkökulmasta. Susiemon menettäessä ihmisarkuutensa se opettaa tämän käytösmallin myös jälkeläisilleen, joista tulee entistä pelottomampia ihmistä kohtaan. Todennäköisyys koiran ja suden risteymien lisääntymiselle kasvaa samalla, joka ei ole toivottua koirasuden kuuluessa heti luonnosta poistettaviin haitallisiin vieraslajeihin.

Periaatteet ja näkemykset susikannan hoitamiseksi

Geeniperimältään puhdasrotuinen, ihmisarka erämaissa viihtyvä susi kuuluu Suomen luontoon. Susien määrän Suomessa tulee asettua pienimmän elinvoimaisen kannan tasolle. Susikantaa tulee rajoittaa kannanhoidolla siten, että susien määrää rajoitetaan siedettävälle tasolle poistamalla luonnosta ensisijaisesti ihmisarkuuden menettäneet yksilöt. Koiran- ja suden risteymät tulee poistaa välittömästi luonnosta.

Edellämainitun toteuttamiseksi

 1. Suden kannanhoitoa on jatkettava viivyttelemättä, ja sen tulee jatkua vuosittain. • Susikannanhoidolla rajoitetaan susien määrää Suomessa poistamalla ihmisarkuuden menettäneitä, uhkaavasti käyttäytyviä, tai koti-, harrastus- ja tuotantoeläinten tappamiseen erikoistuneita yksilöitä määritetyn pienimmän
  siedettävän, mutta lajin säilymisen kannalta kestävän susikannan tasolle (määrityksessä tulee huomioida koko boreaalisen vyöhykkeen susikanta valtionrajoista riippumatta, susien näkökulmasta kyseessä on yhtenäinen lisääntymisalue).
  • Pienin kestävä susikanta tulee määrittää laajapohjaisesti, mutta painottuen niiden tahojen näkemyksiin, jotka joutuvat elämään susien kanssa rinnan (määrittelyssä on huomioitava koko boreaalisen vyöhykkeen susikanta).

 2. Viranomaisen kannanhoidollisin perustein susien luonnosta poistamiseen myöntämistä luvista valittamismahdollisuutta tulee tarvittaessa rajoittaa, jotta myönnetyt luvat voidaan panna täytäntöön viiveettä ja tehokkaasti yleistä turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta edistävästi.
  • Poistopäätöksistä valittamisen tulee olla myös maksullista kattaen valitusprosessista aiheutuneet viranomaiskulut täysimääräisesti, kuten muissakin lupa- ja valitusasioissa on määritetty maksut.

 3. On luotava maaseudulla laajaa hyväksyntää nauttiva, nykyistä luotettavampi suden kannanarviointimalli, suden lajipuhtauden määrittely ja koko Suomen alueella yhtenäiset toimintatavat uhkaavien tai vaaraa aiheuttavien susien poistamiseksi.

 4. Susitutkimuksen on oltava avointa niin aineistollisesti, menetelmällisesti, kuin myös kuolleiden susien tutkimustulosten julkisuudella, toisin kuin tällä hetkellä.

 5. Koirasudet on pystyttävä poistamaan Suomen luonnosta ilman, että haitallisen vieraslajin tunnistanut ja lopettanut henkilö ei joudu kohtuuttomien rangaistusten kohteeksi tehtyään mahdollisen virhearvion (koirasudeksi haitallisena vieraslajina luokitellaan suden ja koiran risteymät aina neljänteen sukupolveen asti).

 6. Omaisuuden (koti- ja tuotantoeläimet) suojelutilanteissa rangaistukset on kohtuullistettava ja oikeudenmukaistettava, ja uhkaa aiheuttavien susien käyttäytymiseen on voitava puuttua nykyistä nopeammin ja tehokkaammin. • Tällä hetkellä esim. omaa koiraansa sudelta laillisesti suojelleelta henkilöltä otetaan aseet poliisin haltuun tutkinnan ajaksi (n. 6 kk), vaikka oletettavaa olisikin syyttämättä jättämispäätös tutkinnan päätyttyä.
  • Harrastusvälineiden (metsästysaseiden) takavarikointi on sinänsä täysin kohtuuton rangaistus, joka tulee vähintään korvata rahamääräisesti, mikäli henkilö todetaan syyttömäksi tutkinnan päättyessä ja hän on joutunut luovuttamaan omaisuuttaan poliisille perusteetta.

 7. Kansallisen vieraslajilain perusteella on rangaistuksen uhalla kiellettyä koirasusien kasvattaminen, myyminen, hallussapito, pentujen teettäminen ja maahantuonti, kyseisen lain rikkomisesta tulee rangaistuksia koventaa tuntuvasti.

Susien kannanhoidon tavoitteet

Edellä mainituilla periaatteilla Liike Nyt koko kansan poliittisena vaihtoehtona haluaa taata haja-asutusalueilla asuvien ihmisten
• mahdollisuuden turvalliseen maaseudulla asumiseen sitä haluaville lapsesta vanhukseen
• koti-, harrastus- ja tuotantoeläinten turvallisuuden
• ihmisten elinympäristön valintamahdollisuuden tulevaisuudessakin ilman epätietoisuutta kumpi on etusijalla yhteiskunnassa, susi vai ihminen
• suomalaisen perinteisen koira-avusteisen metsästyskulttuurin jatkumisen – esimerkiksi ilman metsästyskoirien avulla tapahtuvaa
hirvikannanhoitoa hirvien määrän kasvaessa räjähdysmäisesti myös hirvikolarien määrä kasvaisi nopeasti, ja samalla hirvivahinkojen
korvaukset niin henkilövahinkojen kuin m.m. taimikkokorvausten
osalta kasvaisivat
• mahdollisuuden elinkeinon harjoittamiseen myös maaseudulla ilman pelkoa omaisuuden turvasta

Lisäksi Liike Nyt haluaa suojella silmälläpidettävää Suomen metsäpeurakantaa, joka on maailmanlaajuisesti uhanalainen eläinlaji.

◦ Metsäpeuroja on koko maailmassa jäljellä enää n. 4000 yksilöä, joista puolet elää Suomen metsissä ja puolet Venäjän metsissä.
◦ Susia on maailmassa n. 200 000 yksilöä, joista pelkästään boreaalisella vyöhykkeellä (johon Suomikin kuuluu) n. 50 000-60 000 yksilöä.
◦ Edellä mainitusta huolimatta metsäpeura on luokiteltu virallisesti vain silmälläpidettäväksi lajiksi kun taas susi on luokiteltu uhanalaiseksi, myös kyseisiä luokituksia tulisi tarkastella uudelleen jollain aikavälillä.

Susien määrän säätely kannanhoidollisesti on tärkeää myös yleisen oikeustajun, kansalaistottelevaisuuden sekä maaseudun ja kaupunkien välisen vastakkainasettelun vähentämiseksi. Susien pihavierailut, uhkaavat tilanteet pienten lasten odottaessa koulukyytiä bussipysäkeillä asutuksen ulkopuolella, pelko omien lemmikkieläinten (perheenjäsenten) puolesta koskettavat pääasiassa vain kaupunkien ulkopuolella eläviä, ja heidän tulee ensisijaisesti pystyä vaikuttamaan omaan elämään vaikuttavaan susipolitiikkaan.

Osallistu keskusteluun ja kommentoi Liike Nytin ehdotusta.

12 tykkäystä

Esitys on hyvä ja toteuttamiskelpoinen. Susi ei oikeasti ole uhanalainen populaationsa perusteella kuten esimerkiksi metsäpeura on. Susitutkimuksen tulisi olla läpinäkyvää ja esimerkiksi Luken tulisi luovuttaa dna-vertailukartta sitä pyytäville viranomaisille ja Maa- ja Metsätalousvaliokunnalle tämän kannanhoidollisen metsästyksen tutkimista varten sillä todellinen ongelma ovat ne susihybridit joita Suomessa on ollut jo tuolta -90 luvulta asti. Nythän Viro esimerkiksi aikoo avata kannanhoidollisen metsästyksen ja lupia on tullut yli 100 suden poistoon. En näe mitään syytä miksei Suomessa voitaisi suorittaa vuosittain kannanhoidollista metsästystä. Muutaman yksilön laillinen poisto ympäri Suomen auttaisi erinomaisesti.

5 tykkäystä

Minusta hyvä kanta asiaan. Nyt meidän metsästys alueella on vieraillut susi. Tappanut muutaman poron ja liikkuu asutusten läheisyydessä. Poikkeusluvan suden metsästykseen on hakijat saaneet.
Oula Jumisko

4 tykkäystä

Mielestäni hyvä kanta!
Susi on levinnyt viime vuosina myös uusille alueille, esimerkiksi etelä-pohjanmaalle on muodostunut useita, suuriakin laumoja. Laumat ei sinällään ole ongelma, kunhan ne ei aiheuta vaaraa. Valitettavasti näin ei kuitenkaan ole, vaan sudet tulevat pihoihin, raatelevat kotieläimiä ja vievät koiria pihasta. Itse olen paljon tekemisissä pelastuskoiratoiminnan kanssa ja kyllä on mielessä käynyt, että en uskaltaisi enää omaa koiraa treenata saati päästää ihmisen etsintään vaikealle susialueelle.
Susikantaa pitäisi pystyä hallitsemaan paremmin ja pyrkiä välttäämään susikeskittymien muodostumista. Omaisuuttaan pitää voida puolustaa ilman, että olet valtakunnan suurin rikollinen. Suuri tekijä on palauttaa suden ihmisarkuus ja sitä ei valitettavasti saavuteta tarjoilemalla niille valmiista pöydästä noutoaterioita.

3 tykkäystä

Esitys on laadittu ammattitaidolla asiantuntevasti faktoihin perustuen.
Kyseessä ei siis ole tunteisiin perustuva “mutu” kirjoitus.
Esityksen laatija on Liike Nyt Joensuun hallituksen jäsen ja me muut hallituksen jäsenet tuemme yksimielisesti esitystä Liike Nyt-puolueen “viralliseksi” kannaksi!

Kari Savolainen
Liike Nyt Joensuu
hallituksen pj

3 tykkäystä

Liikkeen tulisi virallisesti kannattaa susia koskevaa lakialoitetta ja sen vaatimia toimia sekä olen samaa mieltä myös lisäasioista. Kuuntelin eduskunnan keskustelua aiheesta ja suurin osa on puolesta. Asiaa on mietitty tarkkaan ja kaikkiin tärkeisiin kysymyksiin osataan vastata.

Rakastan susia, mutta silti olen sitä mieltä, että jos susi tulee pihapiiriin tai uhkaa ihmisiä / koiria, pitää se voida kaataa miettimättä hirveitä ongelmia puolustuksessa. Sudet ovat todellinen ongelma siellä eikä ole kaikkialla edes turvallista päästää lapsia kouluun. Koiria kuolee paljon. Monille koira on vain eläin, kuten susikin, mutta meille koiranomistajille ne ovat oikeasti rakkaita perheenjäseniä.

Kannatan aloitetta.

3 tykkäystä

Kannatan!

2 tykkäystä

Kannatan aloitetta.

2 tykkäystä

En voi tällaista lakialoitetta tällaisenaan kannattaa. Susien yksilömäärän arvioidaan maaliskuussa 2020 olleen 90 % todennäköisyydellä 216−246 yksilöä ja peuroja n. 1500. Esitettiin luvut 4.000 ja 200.000 täysin vertailukelvottomilta eri alueilta.

Hei Nina!

Hienoa, että esität eriävän mielipiteen. Eri näkökulmien esittäminen on aina tarpeen. Kertoisitko mitä seikkoja ja miten muuttaisit ehdotuksessa?

1 tykkäys

En voi tällaista lakialoitetta tällaisenaan kannattaa. Susien yksilömäärän arvioidaan maaliskuussa 2020 olleen 90 % todennäköisyydellä 216−246 yksilöä ja peuroja n. 1500. Esitettiin luvut 4.000 ja 200.000 täysin vertailukelvottomilta eri alueilta. Susilaumasta suden ampumisessa pitäisi olla varmuus siitä mikä susi on kyseessä joka on reviiriä puolustaessaan tai saalistaessaan tappanut koiran tai kotieläimen. Jos ampuu väärän suden, lauman hierarkia sekä käytös muuttuu jolloin haitat voivat olla hyötyä suuremmat. Pitäisi koko häirikkölauma ampua jos haluaa hyödyn mutta 200 suden kanta ei anna siihen mahdollisuutta. Voisiko susia alkaa merkitä/siruttaa?

Lisäsin perustelut kommentiini kun kännykällä jotenkin vastaukseni meni siihen

Kannatan aloitetta kaikilta osin. Asun itäisessä Suomessa, jossa susien pihavierailut ovat päivittäisiä täällä haja-asutusalueella, vaikka taloja on 200-300 m välein.

Lemmikkikoiria ei uskalla laskea aamu- ja iltahämärässä tarpeilleen pihalle ennenkuin pihapiiri on tarkistettu valonheittimellä susien varalta. Muilta osin pihamme on kotirauhan suojaama, mutta susien osalta ei. Olen myös joutunut lopettamaan jo osan elinkeinotoiminnastani, sillä omistamani alueet siirtyivät viime kesänä osaksi susilauman reviiriä lauman laajentaessa jatkuvasti reviiriään, eikä asialle voi tällä hetkellä tehdä mitään.

Eläinpopulaatioita tulee tarkastella nimenomaan valtionrajoista riippumatta, maantieteellisinä kokonaisuuksina, etenkin nelijalkaiset eläimet liikkuvat ja laajentavat reviiriään nopeasti passin väristä riippumatta. Oudoksuttavaa on myös valtion rajoilla liikkuvien laumojen laskentatapa, aivan kuin valtionraja poistaisi ne susikannasta Suomessa. Havumetsävyöhyke on sopiva maantieteellinen alue, ja sitä toki voidaan jakaa edelleen pienempiin lohkoihin valtionrajoista riippumatta.

3 tykkäystä

Aloite on hyvä ja asiantunteva. Olen ikäni asunut itärajalla ja tassunjälkiä on nähty omin silmin menevän rajan yli molempiin suuntiin. Sama pätee kaikkiin luonnossa asuviin eläimiin.
Kotipihani tontin nurkalta, ja asun asutusalueella, on kesän aikana tassutellut suden lisäksi karhu.
Kannatan aloitetta. Tarkoitus ei ole tuhota susikantaa, vaan suojella meitä ihmisiä ja meidän kotipihan rauhaa.

Käsittääkseni nämä pihasudet ovat laumasta erotettuja heikompia yksilöitä tai tiedustelususia?

1 tykkäys

Kommenttina tähän, että esitetyt 4000 ja 200000 yksilöä olivat vertailukelpoisesti koko maapallon luvut, ja samassa yhteydessä esitettiin huomattavasti suppeamman alueen boreaalisen vyöhykkeen luvut 4000 ja 60000, jotka täsmäävät esim. Luontoliiton sivuilla esitettyjen arvioiden kanssa yks yhteen.

Boreaalisella vyöhykkeellä on tässä varmastikin tarkoitettu Euraasian havumetsävyöhykettä, joka kulkee Fennoskandiasta itäiseen Siperiaan. Ainakin esitetyt luvut molemmilla lajeilla täsmäävät tähän alueeseen, johon kuuluvat m.m Norja, Ruotsi, Suomi ja Venäjän pohjoisosat.

2 tykkäystä

Kannatan! Tärkeä asia hoitaa kuntoon.

2 tykkäystä

Hyvä aloite, kannatan.

2 tykkäystä

Hyvä aloite. Kannatan suden kannanhoidollista metsästystä.

Kuvaus/tarkkailukojut toimivat ihmiseen totuttamis paikkoina suurpedoille. Kuvauskojujen houkuttimina pidetään haaskoja (esim sian ruhoa). Haaskojen vieminen erämaahan on työlästä ja saatavuus toisinaan hankalaa. Niinpä kojujen ylläpitäjät ovat ottaneet houkutin repertuaariinsa myös koirille tarkoitetun rehun.
Tällä on ikävät seuraukset silloin kun helpon ruuan saannissa tapahtuu katkos (kuten juuri nyt pandemian vuoksi kojut ovat pois käytöstä). Suurpedot ovat tottuneet ihmisen läsnäoloon ja haistavat lähiseuduilla tarhoissa pidettävien koirien ruuat. Tämä tilanne saa suurpedot vierailemaan pihapiireissä.
Mielestäni kuvaus/tarkkailukojujen ja houkuttumien käyttöä tulee vähintäänkin rajoittaa, jopa kieltää.

3 tykkäystä

Tämäkin tärkeä kommentti. Haaskalle vietäviä ruhoja käsiteltäessä niihin tarttuu myös ihmisen haju, joka assosioi suden näkökulmasta ruoan ja ihmisen yhteen (haaskoja tulisi käsitellä vain kertakäyttöhansikkain). Usein haaskaksi käytetään myös navetassa kasvatettuja tuotantoeläimiä, joita on hoidettu ja kosketeltu ihmisen toimesta koko eliniän.

1 tykkäys

Kannatan ehdottomasti aloitetta.

1 tykkäys