Liike Nytin valtakunnallisen eduskuntavaaliohjelman luonnos kommentoitavaksi (keskustelu sulkeutuu su 19.2.2023 klo. 23.59)

         LIIKE NYT
     - Uskalla olla erilainen
 • Velkaralli seis. Tulevan vaalikauden valtion talouden tasapainotustavoitteen tulee olla vähintään 6 miljardia. Reunaehdot ovat Liikkeelle, että sosiaali- ja terveydenhuollosta eikä koulutuksesta leikata. Talouden kasvua hidastavia leikkauksia ei tule myöskään tehdä.
 • Suomen historian suurin kuntauudistus. Laki rajaamaan kunnan vähimmäiskooksi 10 000 asukasta. Kuntien määrä kolmannekseen pitkällä aikavälillä. Tällä karsitaan kustannuksia ja vapautetaan työvoimaa työmarkkinoille.
 • Talous kasvuun yrittäjyydellä. Vihreän siirtymän piilaakso Suomeen. Yritysten tuloksesta ei tarvitse maksaa veroa jos tekee investointeja. Byrokratiaa on purettava. TKI-investoinnit 4% BKT:sta ja vientituotteiden jalostusarvo kasvuun.
 • Työkykyiset ja työikäiset töihin. Työllisyysaste nostettava 85%. Puretaan kannustinloukkuja. Saksan oppisopimuskoulutusmalli. Yleissitova työehtosopimusjärjestelmä purettava. Opintotuen tulorajat pois. Eläkeläisten ansiotulot verotettava eläkkeestä erillisenä tulona, ei korkeasti verotettuna lisätulona.
 • Koulutus ja sivistys ovat yhteiskunnan perusta. Oppivelvollisuuden laajentaminen kaksivuotiseen esiopetukseen. Pienemmät luokkakoot. Luokkiin opiskelurauha. Opettajille oikeus asettaa rajat. Ei puhelimia tunneilla. Opettajien saatava keskittyä opettamiseen. Lukiouudistus ja todistusvalinta peruttava. Lisää aloituspaikkoja korkeakouluihin. Yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen välillä.
 • Sote uusiksi. 21 sijaan 5 hyvinvointialuetta. Perusterveydenhuolto ja hoitojonot kuntoon perhelääkärimallilla ja Kela-korvausta nostamalla. Vanhustenhoitoon saatava lisää resursseja. Omaishoitajille parempi korvaus ja lomapäiviä. Hoitajille lisää palkkaa, paremmat työolot ja enemmän arvostusta.
 • Loppu vallan väärinkäytölle. Suomalainen korporatismi on talouden kasvun ja yhteiskunnan uudistumisen este. Liittojen ja lobbareiden valta on purettava. Ei poliittisia virkanimityksiä. Maan ja kansalaisten etu, sulle-mulle -politiikan edelle.
 • Lasten ja nuorten hyvinvointi. Katujengien sijaan jokaiselle mahdollisuus liittyä urheilujengiin harrastussetelillä. Koulujen tukihenkilöstöön resursseja. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut. Koulujen, viranomaisten ja perheiden yhteistyö. Loppu koulukiusaamiselle.
 • Valikoiva maahanmuutto. Työtä tekevät ja yhteiskuntaan sopeutuvat tervetuloa. Tarvitaan vetovoimatekijöitä työperäisen maahanmuuton edistämiseksi. Humanitäärinen maahanmuutto rajoitetaan kiintiöpakolaisiin. Laittomasti maassa oleskelevat ja rikoksia tekevät ulkomaalaiset poistettava maasta välittömästi.
 • Suomi kokoansa suurempana maailmalla. EU-jäsenyydelle uusi strategia, mallioppilaan sijaan myös omia etuja ajettava. EU osaamista ja oikea-aikaista vaikuttamistyötä lisättävä. Naton jäsenenä Suomi vahvistaa turvallisuuttaan ja asemaansa osana länttä.
 • Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus. Katujengien johtohenkilöt vankilaan. Venäläisten kiinteistöomistukset käytävä läpi ja tarvittaessa pakkolunastettava. Puolustusvoimille, poliisille, pelastusalalle ja tuomioistuimille tarvittavat resurssit kansalaisten turvallisuuden ja oikeusvaltion toimivuuden takaamiseksi.
 • Kotitalouksien ostovoimakriisiin helpotusta. Ruoan arvolisäveron 14:sta 10 prosenttiin. Rikkinäinen sähkömarkkina korjattava lunastamalla sähköverkot valtion omistukseen ja luomalla todellisia kustannuksia vastaava hinnanmuodostusmalli.
 • Loppu holhousyhteiskunnalle. Nuuskan myynti lailliseksi. Alkon ja Veikkauksen monopolien purku. Viinit ruokakauppoihin. Lisää vapauksia, vähemmän sääntelyä. Apteekkien sääntelyä ei tule purkaa, jotta saatavuus ja turvallisuus voidaan taata.
 • Inhimillinen ja tasa-arvoinen työelämä. Parannetaan naisten asemaa työelämässä perustamalla vanhempainvapaarahasto, johon työnantaja maksaa saman vakuusmaksun miehistä ja naisista. Tarvitaan työelämän kulttuurinmuutos, jossa työntekijöitä kuunnellaan, työn kuormittavuutta seurataan ja ymmärretään työntekijän hyvinvoinnin merkitys työn tuottavuudessa.

Esipuhe

Suomi on haastavassa tilanteessa. Talous ei ole kasvanut 15 vuoteen. Samassa ajassa valtion velka on lähes kolminkertaistunut. Hyvinvointivaltion kivijalat, koulutus ja sosiaali- ja terveydenhuolto ovat molemmat historiallisessa kriisissä. Edessämme on taantuma.

Suomea hallitsevat liittojen ja lobbareiden vallassa olevat vanhat puolueet. Se on este yhteiskunnan uudistumiselle ja talouden kasvulle. Politiikan päämääräksi on ihmisen sijaan tullut valtapeli. Liike vastustaa tätä suomalaista korporatismia.

Hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisessa 2000-luvulle on epäonnistuttu. Liike kannattaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa vallitsee mahdollisuuksien tasa-arvo. Se tarkoittaa mahdollisuutta menestyä, ja epäonnistuessa tai sairastuessa saada turvaa ja yrittää uudestaan. Nyky-Suomi on hyvinvointiyhteiskunnan sijaan tulonsiirtoyhteiskunta, jossa valtio verottaa ankaralla kädellä ja jakaa tukia tukien päälle. Tukia saa 80% kansalaisista!

Vanhat puolueet ovat ajaneet Suomen ahdinkoon. Jos tämä meno jatkuu, meillä ei ole enää varaa ylläpitää Pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Vanhat puolueet keskittyvät konkreettisten ratkaisujen sijaan myymään kansalaisille mielikuvia. Vallan menetyksen pelossa kukaan ei kanna vastuuta ja uskalla korjata rakenteita. Liikkeelle poliittisen toiminnan tarkoituksena on yhteisten asioiden hoitaminen.

Tulevaisuuden suomalainen menestystarina rakentuu seuraavalle reseptille. Panostukset sosiaali- ja terveydenhuoltoon, koulutukseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Edistetään investointeja Suomeen verotuksen ja byrokratian karsimisen avulla. Vallan väärinkäytölle on tehtävä loppu, jotta voimme kasvaa ja uudistua. Kansalaiset on osallistettava paremmin mukaan päätöksentekoon. Työn ja yrittämisen arvostusta ja kannattavuutta on parannettava.

Liike Nyt on vaihtoehto vanhoille puolueille. Emme tee politiikkaa ideologiat, vaan asiat edellä. Meitä eivät ohjaa liitot tai lobbarit. Olemme valmiita tekemään uudistuksia ja kantamaan vastuuta. Teemme politiikkaa tutkittuun tietoon ja tosiasioihin perustuen. Kuuntelemme kansalaisia ja haluamme löytää parhaita ratkaisuja hyvinvoinnin ja talouden kasvun edistämiseksi. Arvostamme työtä ja yrittämistä. Uskallamme olla erilaisia.

Velkaralli seis

Suomen bruttokansantuote per asukas on samalla tasolla, mitä se oli vuonna 2007. Viimeiset 15 vuotta olemme pyörittäneet hyvinvointiyhteiskuntaa velkarahalla. Sinä aikana valtion velka on lähes kolminkertaistunut. Elämme yli varojen, tulevien sukupolvien piikkiin.

Vielä jokin aikaa sitten vasemmistopoliitikot uhosivat kuinka velka on ilmaista ja sitä ei pidä maksaa takaisin. Nyt olemme sen edessä, että joudumme tänä vuonna maksamaan lähes 2,6 miljardia korkomenoja. Talouden realiteetit yllättivät velkarahanjakajat.

Vanhat puolueet myyvät kansalaisille todellisuuden vastaisia mielikuvia leikkauksista ja talouskasvusta. He ovat huolissaan valtion velkaantumisesta, mutta todellisuudessa eivät ole valmiita luopumaan mistään, vaan päinvastoin lisäävät velkataakkaa voidellessaan äänestäjiään ja eturyhmiään. Kun katsoo viimeiset 15 vuotta taaksepäin, niin voi todeta, että kaikki vanhat puolueet ovat vastuussa tämänhetkisen velkapommin rakentamisesta.

Valtion menoja on pystyttävä priorisoimaan. Vaikka kuinka kivaa se olisikin, niin kaikille ei voida jakaa kaikkea. Vastuuttoman talouspolitiikan on loputtava.

Liike Nyt esittää 3,26 miljardin euron vuotoisia sopeutuksia. 600 miljoonaa euroa pois kehitysavusta, 400 miljoonaa euroa pois asumistuesta, 400 miljoonaa euroa pois yritystuista, 400 miljoonaa euroa lisää haittaveroista (sokeri, tupakka, alkoholi), 300 miljoonaa euroa pois valtion hallinnosta, 200 miljoonaa euroa lisää ay-jäsenmaksujen verovapauden poistosta ja työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sijoitustuottojen verovapauden poistosta, 200 miljoonaa euroa lisää asunto-osakeyhtiöiden yhtiölainojen verovähennysoikeuden poistosta, 200 miljoonaa euroa pois ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta porrastuksen avulla, 200 miljoonaa euroa lisää harmaan talouden torjunnalla, 200 miljoonaa euroa lisää nuuskan myynnin verotuloista, 150 miljoonaa euroa pois eli neljännes Yleisradion kustannuksista ja 10 miljoonaa euroa pois puoluetuesta.

Liike on asettanut muutaman reunaehdon leikkauksille. Ne eivät saa olla talouskasvua hidastavia tai koulutukseen ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvia.

Valtion talous on saatava tasapainoon, jotta voimme rakentaa kestävän tulevaisuuden tuleville sukupolville. Nykyinen suunta rapauttaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan. Mitä kauemmin odotamme, sitä vaikeampia päätöksiä joudumme tekemään.

Suomen historian suurin kuntauudistus

Suomi on kunnantalojen ja virastojen luvattu maa. Byrokratiaan hukataan liikaa resursseja. Liika byrokratia syö rahaa, rajoittaa markkinoita ja sitoo työvoimaa, joka olisi yhteiskunnan näkökulmasta tehokkaammassa käytössä työvoimapulasta kärsivällä yksityissektorilla.

Liitokset ja yhteistyö kuntien välillä ovat ainoa mahdollisuus laadukkaiden lakisääteisten palveluiden ylläpitämiseksi.

Kuntarakennetta on sopeutettava väestönkehitykseen. Valtio tekohengittää kuntia eikä se ole yhteiskunnan resurssien käytön kannalta järkevää. Liike Nyt haluaa Suomeen lain, jonka mukaan alle 10 000 asukkaan kuntia ei saisi olla. Tämä tarkoittaisi, että nykyisen 309 kunnan sijaan tavoiteltaisiin pitkällä tähtäimellä 100 kuntaa.

Julkisen sektorin kokoa ja byrokratiaa on karsittava määrätietoisesti. Ei juustohöylällä, vaan järkevästi sieltä missä sitä vähemmän tarvitaan.

Yrittäjyys kunniaan

Yritykset ovat yhteiskunnan kehityksen ja talouden kasvun moottoreita. Niissä syntyvät innovaatiot ja työpaikat tuovat lisäarvoa yhteiskuntaan. Yrittäjyyden kannattavuuden ja investointien edistäminen luovat kasvua, työtä ja hyvinvointia.

Investointien edistämiseksi Liike Nyt esittää, että yrityksen tuloksesta ei tarvitse maksaa veroja jos yritys tekee investointeja. On koko yhteiskunnan etu, että Suomi on houkutteleva kohde investoinneille. Tarvitsemme radikaaleja toimia kilpailukyvyn ja yritystoiminnan edistämiseksi. Suomesta on tehtävä vetovoimainen kohde yrityksille.

Haluamme parantaa erityisesti pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvumahdollisuuksia. Pk-yritykset ovat Suomen talouden vetureita. Yritystuet tulee ensisijaisesti suunnata pk-yritysten kasvun ja kehityksen tukemiseen.

Julkiset hankinnat ovat tärkeä osa toimivaa paikallistaloutta. Kuntien in-house-yhtiöt vievät tilaa yrittäjyydeltä kiertämällä hankintalakia ja kilpailutuksia. Julkisen tahon tehtävä ei ole harjoittaa yritystoimintaa. Yrittäjyydelle pitää antaa enemmän tilaa ja toimivat markkinat ovat koko yhteiskunnan etu. Tähän asiaan on puututtava.

Byrokratiaa pitää purkaa isolla kädellä. Yrittäjyydelle pitää olla tilaa ja mahdollisuuksia. Sääntö-Suomen sijaan haluamme yrittäjä-Suomen.

Vihreän siirtymän piilaakso

Vihreä siirtymä on yksi tämänhetken kansainvälisistä megatrendeistä. Se luo Suomelle mahdollisuuksia. Meillä on suuri määrä cleantech -patentteja ja hyvät mahdollisuudet saada houkuteltua vihreän siirtymän investointeja Suomeen.

Liike Nyt haluaa Suomeen vihreän siirtymän piilaakson. Tarkoitamme sillä erityistalousaluetta, johon tulevat yritykset saavat veroetuja, maata ja löytävät synergioita logistiikan ja muiden toimintojen osalta. Samalla on huolehdittava, että kansainvälisiä osaajia saadaan houkuteltua alueelle innovoimaan ja kehittämään. Nyt on tartuttava toimeen ja hypättävä mukaan tähän megatrendiin. Mukaan tarvitaan valtio ja yritykset.

Lainsäädäntö on laitettava kuntoon, jotta uusille innovaatioille ja teknologioille on tilaa ja mahdollisuuksia kasvaa. Esimerkiksi pienydinvoimalat ja vetyteknologia edustavat energiateollisuuden tulevaisuutta, joiden kasvun ei saa antaa törmätä sääntöviidakkoon. Jos haluamme olla edelläkävijöitä, on meidän panostettava siihen. Valtio ei saa olla esteenä kehitykselle, vaan mahdollistaja antaen tukea ja tilaa yrityksille toimia.

Työkykyiset ja työikäiset töihin

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on tuotava 2020-luvulle. Työn ja yrittäjyyden arvostus on palautettava. Työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa on uudistettava ja turhaa byrokratiaa poistettava. Meidän pitää yhdessä luoda Suomelle visio, millä tähtäämme tulevaisuuteen.

Liikkeen tavoitteena on 85% työllisyysaste ensi hallituskauden aikana. Työ on hyvinvoinnin perusta. Kaikkien työkykyisten ja työikäisten on tehtävä töitä. Selvästi nykyistä korkeamman työllisyysasteen saavuttaminen on edellytys sille, että meillä on varaa ylläpitää pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan palveluita.

Työmarkkinoiden tulee olla joustavammat. Työntekijän palkkaamisen riskiä on madallettava pidentämällä koeaikaa ja helpottamalla irtisanomista. Yleissitova työehtosopimusjärjestelmä on purettava. Tarvitsemme työpaikoilla kulttuurin muutoksen, suomenkielen osaamisen vaatimuksista on karsittava, jotta ulkomaisen työvoiman vastaanottaminen on ylipäätänsä mahdollista.

Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen on tärkeää. Hyväksi todettu Saksan mallin mukainen oppisopimuskoulutus perustuu siihen, että kaikki tahot hyötyvät siitä. Koulutuksen sisällöt on suunniteltu yhdessä yritysten kanssa. Nuorten merkitys tulevaisuuden työvoimana on ymmärretty. Kumpikin osapuoli on joustava ja sitoutunut. Oppisopimuskoulutuksen kautta saamme nuoria töihin ja paikattua työvoimapulaa.

Kannustinloukkuja pitää aktiivisesti purkaa. Sosiaaliturvasta tulee tehdä työntekoon kannustava mm. porrastamalla ansiosidonnainen työttömyysturva. Sosiaaliturvan pitää olla joustavampi, jotta töitä kannattaa aina ottaa vastaan ja mahdollisuudet osa-aikaiseen työntekoon paranevat. Työttömyysturvan suojaosaa pitää nostaa nykyisestä reilusti ylöspäin. Ulosoton suojaosuutta tulee nostaa reilusti. Opintotuen tulorajat on poistettava. Eläkeläisiä ei tulisi rankaista työnteosta korkealla veroprosentilla, vaan tukea työntekoon verottomalla työntekoa eläkkeestä erillisenä ansiotulona.

Työntekoon tulee kaikissa tilanteissa kannustaa, ei rakentaa esteitä sille.

Hyvinvointiyhteiskunta rapistuu ilman radikaaleja uudistuksia

Vanhat puolueet ovat liittojen ja lobbareiden hallinnassa. Ne haluavat kaikin keinoin ylläpitää nykyisiä valtarakenteita. Vuosien saatossa on moneen kertaan nähty, että hallituskokoonpanosta huolimatta mikään ei muutu. Tämä on este talouden kasvulle ja yhteiskunnan uudistumiselle.

Asumistuelle on asetettava katto. Tuen yhteenlaskettu määrä kasvaa jatkuvasti. Rahat valuvat asuntosijoitusyhtiöille, ja sieltä esimerkiksi ay-liikkeen saamien verovapaiden osinkotuottojen kautta vasemmistopoliitikkojen vaalikampanjoihin. Kunnat on saatava rakentamaan enemmän edullisia vuora-asuntoja. Eri ammattiryhmien mahdollisuus asua kasvukeskuksissa on tärkeää työvoiman saatavuuden näkökulmasta.

Sähköverkkojen myynti valtion omistuksesta oli suuri virhe. Sähköverkot ovat luonnollinen monopoli. Huoltovarmuuden sekä turvallisuuden kannalta sähköverkot ovat elintärkeää infrastruktuuria. Sähköverkot on lunastettava takaisin valtion omistukseen myymällä muita valtion ei-strategisesti merkittäviä omistuksia.

Työeläkeyhtiöt pitää yhdistää kahdeksi yhtiöksi. Työeläkeyhtiöiden yhteenlasketut toimintakulut ovat noin 500 miljoonaa. Yhdistämisellä saataisiin aikaan satojen miljoonien säästöt. Samalla on muutettava liian kireitä vakavaraisuussäännöksiä, jotta sijoitustoiminnan riskinottoa voidaan maltillisesti kasvattaa.

Ei-luonnolliset monopolit Veikkaus ja Alko tulee purkaa. Valtion sääntelyä ei tarvita siellä, missä se ei ole tarpeen. Veikkauksen monopolin tilalle linsenssijärjestelmä. Viinien myynti ruokakaupoissa ja alkoholin etämyynti tulisi sallia. Nuuskan myynti kaupoissa tulisi sallia.

Ammattiyhdistysliikkeellä on kohtuuton valta-asema yhteiskunnassa. Niiden verovapaat osinkotuotot on laitettava verolle. Poliittiset lakot ja suhteettoman suuret tukilakot on kiellettävä. Ay-liikkeen ylläpitämät jäykät työmarkkinat ovat kasvun este ja siihen on saatava muutos.

Suomessa on luotu mielikuva, että olemme korkean teknologian vientimaa. Todellisuus on valitettavasti kuitenkin toinen. Pääasialliset suomalaiset vientituotteet eivät ole korkeaa teknologiaa, vaan matalan jalostusarvon tuotteita. Korkeakoulutettujen määrässä Suomi on kehittyneiden maiden keskikastin alapuolella. TKI-investoinnit laahaavat verrokkimaiden perässä. TKI-investoinnit on nostettava 4% BKTsta ja korkeakoulujen aloituspaikkoja on lisättävä reilusti. Suomi on tehtävä kotimaisille ja kansainvälisille yrityksille houkuttelevaksi kohteeksi sijoittaa, kehittää ja innovoida.

Jos mikään ei muutu, niin mikään ei muutu. Nyt on aika ryhdistäytyä ja tehdä uudistuksia, joilla ihmiset saadaan töihin ja yrittämään.

Valikoiva maahanmuutto: työtä tekevät ja yhteiskuntaan sopeutuvat, tervetuloa!

Liike ajaa valikoivaa maahanmuuttoa. Oli kyse sitten Suomeen saapuvista työntekijöistä tai kiintiöpakolaisista, niin jokaisen kohdalla on käytävä läpi henkilön edellytykset sopeutua ja toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Oleskelulupa Suomeen tulee myöntää ainoastaan edellytysten täyttyessä. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi heidät, jotka tulevat töihin ja sopeutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan.

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Työperäisen maahanmuuton edistämiseksi tarvitaan vetovoimatekijöitä. Vetovoimatekijöinä meillä Suomessa on lähinnä turvallisuus, puhdas luonto ja hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ja tuet. Saadaksemme ulkomaista työvoimaa meidän pitää parantaa vetovoimatekijöitä ja edellytyksiä, kuten antamalla verohelpotuksia Suomeen määräaikaisesti töihin tuleville.

Monet puolueet esittävät, että työperäistä maahanmuuttoa edistetään poistamalla byrokratiaa. Se perustuu virheelliseen ajatukseen siitä, että Suomeen olisi pitkä jono osaavia työntekijöitä, jotka vain odottavat luvan saamista. Ruotsi ainoana OECD-maana poisti työvoiman saatavuusharkinnan ja se johti mm. kasvaneeseen jengirikollisuuteen, ihmiskauppaan ja turvapaikanhakuun. Se oli yksi niistä ruotsalaisten poliitikkojen nyt myöntämistä epäonnistuneista päätöksistä, jotka ovat johtaneet nykyiseen tilanteeseen Ruotsissa. Liike Nyt ei tue maahanmuuttopolitiikkaa, joka johtaa “Ruotsin -tielle”.

Liike Nyt haluaa perustaa työperäisen maahanmuuton edistämiseksi oman ministeriön. Työperäisen maahanmuuton edistäminen on yksi Suomen suurista kysymyksistä. Siihen on panostettava, ja asiaa on lähestyttävä käytännönläheisesti, ei ideologisesti.

Sote uusiksi

Ahkerasti veroja maksava suomalainen haluaa oikeutetusti vastinetta verorahoillensa. Nykyisessä tilanteessa kun hyvinvointiyhteiskunnan peruspalvelut sakkaavat moni miettii, mistä syystä ylipäätänsä veroja maksetaan ja minne ne kaikki rahat häviävät. Valtion menoja on pystyttävä priorisoimaan. Perusterveydenhuolto ja vanhustenhoito ovat kohteita, joihin yksinkertaisesti pitää ohjata tarvittavat resurssit.

Liike Nyt ratkaisisi perusterveydenhuollon ongelmat ottamalla käyttöön perhelääkärimallin. Perhelääkäri toimii yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Mallin todettuja etuja ovat nopea hoitoon pääsy ja kokonaisvaltainen ennaltaehkäisevä hoito. Perhelääkäristä on useita onnistuneita esimerkkejä Euroopassa.

Lisäksi, Kela -korvaus on palautettava ja nostettava tuntuvasti, jotta perusterveydenhuolto saadaan toimimaan paremmin ja hoitojonot purettua. Yritykset on nähtävä osana ratkaisua toimivassa terveydenhuoltojärjestelmässä.

Hoitajapula on akuutti asia ja tulee yhä pahenemaan. Hoitoa tarvitsevat vanhukset jätetään heitteille ja sairaita lapsia ei pystytä leikkaamaan. Hoitajapula on ratkaistava parantamalla työoloja ja palkkausta. Hoitajien työtä on arvostettava enemmän. Tarvitsemme eri pätevyysvaatimuksia täyttäviä työntekijöitä, jotka suorittavat tehtäviä, joiden tekemiseen ei tarvita laajaa terveydenhuollon koulutusta. Eläköityneitä hoitajia pitää houkutella töihin veroporkkanoilla. Ulkomaalaisten hoitajien tuloa Suomeen pitää edistää parantamalla vetovoimatekijöitä.

Jokaiselle ikäihmiselle kuuluu arvokas vanhuus. Tarvitsemme lisää resursseja kotihoitoon ja lisäpaikkoja hoitokoteihin. Hoitajamitoituksen nosto pitää peruuttaa, koska sillä tulee olemaan kauhistuttavat vaikutukset vanhusten elämään. Kotihoito kärsii ja osastoja joudutaan sulkemaan. Vanhukset joutuvat yhä enemmän viettämään aikaa sairaaloiden osastoilla, jotka eivät ole siihen tarkoituksenmukaisia tai edesauta vanhuksen hyvinvointia.

Omaishoitajat ovat erityisen tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Heidän jaksamista ja hyvinvointia tulee tukea tarjoamalla heille palveluja ja mahdollisuutta “lomaan”. Myös taloudellisen tuen lisääminen omaishoitajille on yhteiskunnan sekä yksilön hyvinvoinnin näkökulmasta perusteltua.

Panostukset perusterveydenhuoltoon ja vanhustenhoitoon ovat Liikkeelle kynnyskysymys.

Soteuudistuksen tuloksena rakennetut hyvinvointialueet ovat vanhojen puolueiden ideologioiden ohjaama poliittinen projekti. Hyvinvointialueita tulisi olla 21 sijaan 5. Nämä viisi aluetta tulisi rakentaa yliopistollisten keskussairaaloiden ympärille ja nille tulisi antaa verotusoikeus, jotta vastuu ja rahoitus kulkisivat käsi kädessä. Ainoastaan vanhustenhoito ja sosiaalitoimi tulisi jättää 21 alueelle, lähemmäs avuntarvitsijoita.

Nykyinen hyvinvointialueratkaisu, jossa kaikki valta on keskitetty sosiaali- ja terveysministeriöön ja yksityiset palveluntarjoajat on jätetty ulkopuolelle on kestämätön ja muistuttaa lähinnä sosialismia. Nykyinen ratkaisu on resursseja imevä ja toimimaton hallintohimmeli. Me haluamme, että rahat laitetaan hoitoon, ei hallintoon.

Mielenterveysongelmiin puututtava uusin konstein

Kun mieli järkkyy on apua saatava helposti ja nopeasti. Tämä on yksilön ja yhteiskunnan etu. Mielenterveyden ongelmat ovat suurin sairauspäivärahan ja merkittävä ennenaikaisen eläköitymisen aiheuttaja. Poliitikkojen olisi viimein herättävä tähän Suomea ravisuttavaan mielenterveysepidemiaan ja puheiden sijaan tehtävä jotain.

Nykyinen tapa, jolla palvelut on organisoitu ei toimi. Se on kankea ja byrokraattinen. Hoitoonpääsy on ruuhkautunut ja apua tarvitsevat eivät saa sitä. Poliitikot puhuvat terapiatakuusta ilman sisältöä. Liike haluaa vastata ongelmaan uudella lähestysmistavalla. Tarvitsemme monipuolisia ja joustavia mielenterveyspalveluita.

Avaintekijänä on, että henkilö, joka kokee tarvetta mielenterveyspalveluille saa niitä samantien. On rakennettava monipuolisia matalan kynnyksen palveluita. Moni asia voi ratketa kun pääsee puhumaan ammattilaisen kanssa kerran tai kaksi. Jos on tarvetta jatkohoidolle, niin sitten hoitoa jatketaan. Tärkeintä on, että hoidon piiriin pääsee samantien kun tarve on, jotta asiat eivät eskaloidu.

Mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava korvaamalla psykoterapiakoulutus sairaanhoitajille ja lääkäreille. Resursseja on lisättävä. Jokainen mielenterveysongelmien kanssa kamppaileva käy läpi inhimillisen tragedian. Myös yhteiskunta häviää. Jokaisesta on pidettävä huolta on Liikkeen yksi perusperiaatteista.

8 tykkäystä

Koulutus ja sivistys ovat yhteiskunnan perusta

Suomen koulumenestys on enää myytti. Pisa-tulokset ja korkeakoulutettujen määrä on sukeltanut. Olemme tippuneet maailman kärjestä keskikastiin. Vaikutukset työn tuottavuuteen ja koko yhteiskunnan potentiaaliin tulevat olemaan merkittävät.

Onnistunut koulutuspolku alkaa lapsen kasvua tukevasta varhaiskasvatuksesta ja jatkuu läpi elämän. Päiväkodeissa tulee olla tarpeeksi aikuisia läsnä, jotta lasten olo on turvallinen ja he voivat tuntea tulevansa kuulluksi ja nähdyksi. Työtä tukemaan tarvitaan päiväkotikohtaisia avustavia työntekijöitä ja tuuraajat voisivat olla paikkakohtaisesti samoja. On tärkeää, että lapsen ympärillä olisi tuttuja naamoja. Se parantaa luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. Varhaiskasvatuksen työntekijöitä on arvostettava enemmän.

Liike Nyt esittää oppivelvollisuuden aikaistamista kaksivuotiseen esiopetukseen. Lapset tarvitsevat valmistavaa opetusta, jonka avulla he oppivat oppimaan ja motivoituvat uusien asioiden oppimisesta. Kasvavan maahanmuuttajaväestön johdosta uudistus on myös välttämätön. On kestämätöntä aloittaa koulupolku ilman kotimaisen kielen taitoa.

Hyvä peruskoulu rakentuu rauhallisen oppimisympäristön ympärille. Peruskouluun tarvitaan opiskelurauha. Pahoinvoivat lapset, jotka häiriköivät eivät kuulu luokkaympäristöön. Inkluusio, digilaitteet ja avotilat eivät romahtaneiden oppimistulosten ja tieteellisen tutkimuksen valossa vakuuta. Uudistuksia tehtäessä tulisi kuunnella opettajia. Virkamiehet ja konsultit eivät tiedä parhaiten mikä toimii käytännössä.

Opettajien tulee saada jatkuvien hankkeiden ja projektien sijaan keskittyä itse opettamiseen. Luokkakokoja tulee pienentää, jotta opettaja voi hallita ja opettaa luokkaa. Opettajilla tulee olla oikeus asettaa rajoja esimerkiksi ottamalla oppilaalta puhelimen pois.

Lisäksi oppilaitoksiin tarvitaan lisää tukihenkilöstöä, jotta lasten kohtaamiin arkipäivän haasteisiin voidaan tarjota apua. Kuraattoreilla, koulupsykologeilla ja nuorisotyöntekijöillä on kaikilla oma tärkeä roolinsa. Tarvitaan monipuolista tukihenkilöstöä. Lapset tarvitsevat turvallisia kohtaamisia aikuisten kanssa.

Ammattikouluihin tarvitaan paremmat resurssit. On täysin pöyristyttävää ajatella, että koulussa missä keskitytään käsillä tekemiseen järjestetään tunnit verkossa. Ei ole ihme, että opintojen keskeytykset ovat nousseet.

Lukiouudistus ja sen seurauksen tullut todistusvalinta on epäonnistunut. Nuorille tulee vastuu päättää tulevaisuuden opiskelu ja uravalinnoista liian aikaisessa vaiheessa. Uudistus on tehnyt lukion yleissivistävästä välivaiheen opinnoista nuorille ahdistavan kokemuksen. Uudistus pitää perua. Lisäksi lukioiden aloituspaikkoja on lisättävä.

Korkeakouluihin pääsy ja niistä valmistuminen kestävät molemmat liian kauan. Korkeakouluihin tulee lisätä aloituspaikkoja ja opinto-oikeuden tulee olla tiukasti rajattu. Liike Nyt esittää selvitystä tulisiko Suomessa olla Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian tavalla kanditutkinto yleinen perustutkinto, jonka jälkeen siirrytään työelämään.

Tämän päivän tutkittu tieto on huomisen päivän opetusta ja koulutusta. Koulutuksen on perustuttava aina tutkittuun tietoon. Tutkimusrahoitusta ja perustutkimuksen edellytyksiä on vahvistettava. Korkeakoulujen taloudellista autonomiaa ja perusrahoitusta on mahdollisuuksien mukaan vahvistettava. Tieteellistä tietoa ja sen käyttöä kuvaa perusteltu kriittisyys, joka on olennaista korkeakoulutukselle. Sen myötä uudistuminen ja innovaatiot ovat mahdollisia. Tästä ei ole varaa karsia.

Uuden oppiminen ja kouluttautuminen on nykymaailmassa elämänmittainen prosessi. Julkisen tahon ja yritysten tulee yhteistyössä kehittää elinikäisen oppimisen prosesseja. Oppia ikä kaikki.

Suomi kokoansa suurempana maailmalla

Suomi ei enää ole poliittisesti idän ja lännen välissä vaan osa läntistä yhteisöä, jossa institutionaalisina perustoina ovat Nato ja EU. Menestyminen niissä luo edellytykset menestymiselle YK:ssa ja muissa alueellisen ja globaalin yhteistyön rakenteissa.

Suomen ja EU:n Kiina -suhde on keskeisin ulko- ja taloussuhteita koskeva sopeutumisongelma vuosikymmenen loppuun saakka. On vältettävä keskinäisriippuvuus, jossa Kiina pääsisi niskan päälle.

Suomen liittyessä Natoon muuttuu myös Suomen Venäjä -suhde, eikä sen palauttaminen laaja-alaiseksi kanssakäymiseksi ole näköpiirissä. Tämä edellyttää suomettumisen henkisen perinnön avaamista, avointa läpikäyntiä ja taakse jättämistä.

Suomen tulee luoda parempi EU-strategia, jossa tunnustetaan itsekkäämmin sekä Itämeren alueen jäsenmaiden että Suomen kansalliset edut. EU:n pohjoinen ulottuvuus ei enää tarkoita EU:n ja Venäjän epäonnistunutta ”energialiittoa”, vaan EU:n pohjoisten jäsenvaltioiden yhteistyön tiivistämistä ja niiden etujen parempaa huomioon ottamista unionissa. Suomen ei tule enää pyrkiä olemaan yksin luokan mallioppilas.

Perinteinen kehitysyhteistyö budjettieränä on monessa suhteessa tullut tiensä päähän taloudellisen globalisaation ja uuden kylmän sodan seurauksena. Liike esittää 600 miljoonan leikkausta kehitysyhteistyöbudjettiin. Tavoitteena tulee olla erikoistuminen tiettyyn sektoriin, humanitaarinen apu ja vihreän siirtymän tukeminen kehittyviin maihin tehdyin investoinnein.

Tolkun ilmastopolitiikka

Liikkeen päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Alan tutkijoiden keskuudessa ilmastonmuutos nähdään lähes yksimielisesti yhtenä suurimpana riskinä ihmiskunnan ja luonnon tulevaisuuden kannalta. Ilmastotyössä on asetettava tavoitteita ja painotettava kansainvälisen yhteistyön merkitystä. Meidän on mahdollista hillitä ilmastonmuutosta sekä samaan aikaan rakentaa kestävää elinvoimaista yhteiskuntaa.

Liike ei tue Suomen hallituksen nykyistä suunnitelmaa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä, koska tavoite ei perustu kattaviin vaikutusarviointeihin kansantalouteen tai yksilöön kohdistuvista vaikutuksista. Tiettyjen lukujen sijaan on tärkeämpää luoda parhaat edellytykset yrityksille ja yhteiskunnalle muuttua hiilineutraaliksi.

Kaikissa ilmastotoimissa pitää arvioida myös niiden vaikutusta talouteen, työllisyyteen, yrityksiin ja kansalaisiin sekä myös omaisuuden, kuten esimerkiksi metsien, arvoon. Ja on hyvä huomata, että esimerkiksi kotimainen teollisuus on edennyt omissa hankkeissaan paljon rivakammin kuin on odotettu. Annetaan markkinoiden toimia. Yritykset kyllä vievät muutokset läpi, jotta ne pärjäävät kilpailussa ja kansainvälisillä markkinoilla.

Suomi on onnistunut viimeisen 15 vuoden aikana vähentämään päästöjä kolmanneksi eniten maailmassa. Suomi hoitaa oman osuutensa varmasti myös jatkossa ilman, että meille asetetaan maailman tiukimpia tavoitteita ja vuosilukuja heitellään kuin kortteja hihasta. Näillä lupauksilla ei ole mitään tekemistä arjen kanssa. Näiden suurien puheiden ainoa merkitys on, että poliitikot pääsevät pätemään Brysselin kirkkaissa saleissa.

Loppu vallan väärinkäytölle

Suomalainen korruptio on rakenteellista. Liikutaan harmaalla alueella. Maan tapa, hyvä veli -verkostot ja pienet piirit pyörivät.

Se tekee yhteiskunnasta tehottoman ja epäoikeudenmukaisen. Verorahoja tuhlataan poliitikkojen sulle-mulle -hankkeisiin. Päätöksiä ajaa oma tai puolueen etu, ei maan tai kansalaisten etu.

Liike Nyt ei hyväksy poliittisia virkanimityksiä, ay-liikkeen verovapaita osinkoja, poliitikkojen siirtymistä lobbareiksi ilman karenssia, poliitikkojen istumista s-ryhmän hallintoneuvostoissa tai veikkausvoittovarojen jakotapaa. Epäkohtia ja vallan väärinkäyttöä on paljon. Rakenteita ja maan tapoja on muutettava!

Kaikki vanhat puolueet ovat saamapuolella eikä mikään muutu, kun kaikki hyötyvät. Vanhat puolueet ovat luoneet järjestelmän ja pitävät siitä kiinni. Vanhat puolueet ovat liittojen ja lobbareiden hallinnassa. Suomalainen korporatismi on talouden kasvun ja yhteiskunnan kehityksen este.

Liike Nyt kannattaa perustuslakituomioistuimen perustamista Suomeen. Poliitikkojen ei kuulu vastata kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen turvaamisesta, vaan sen tulee olla ei-poliittisten asiantuntijoiden tehtävänä.

Demokratia 2.0

Toimivan demokratian edellytyksenä on kansalaisten laaja osallistuminen politiikkaan. Liike perustettiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Liike on vaikuttamiskanava, jonka tavoite on lisätä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia politiikkaan ja päätöksentekoon.

Kaksi kolmasosaa suomalaisista sanoo, että päätöksenteko pitäisi tuoda lähemmäksi tavallista ihmistä. Liike haluaa olla vastaus tähän. Haluamme osallista kansalaisia mukaan politiikkaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja luoda vaikutusmahdollisuuksia.

Äänestysikäraja tulisi laskea 16 vuoteen. Nuorilla pitää olla oikeus vaikuttaa heidän tulevaisuuteensa. Demokratiamme tarvitsee nuorten osallisuutta ja näkemyksiä.

Politiikan tulee 2000-luvulla olla avointa ja selkeää. Vuorovaikutuksen edistäminen kansalaisten ja päättäjien välillä on avainasemassa. On aika rikkoa politiikan kuplat. Tätä voidaan edistää, niin teknologisin työvälinein, kuten Liikkeen Nettiparlamentti tai ihan perinteisinkin tavoin tapaamalla ja olemalla muita aktiivisesti vuorovaikutuksessa.

Suomessa järjestetään liian usein vaaleja. Eduskunta-, alue- ja kuntavaalit tulisi järjestää yhdessä. Tämän tavoitteena olisi erityisesti äänestysaktiivisuuden lisääminen. Samalla voitaisiin rajoittaa, että ehdolla voi olla ainoastaan kahteen paikkaan. Nykyinen tapa, jossa samat edustajat istuvat kaikissa kolmessa keskittää valtaa liikaa ja aiheuttaa eturistiriitoja.

Suomen vaalijärjestelmä on rakennettu palvelemaan suurten puolueiden etua. Nykyisellä järjestelmällä kansanvalta toteutuu heikosti. Vanhat puolueet eivät halua kilpailijoita ja ovat rakentaneet järjestelmän joka pitää heidät vallassa. Tähän on tultava muutos.

Inhimillinen ja tasa-arvoinen työelämä

On inhimillisesti kestävää edistää työtä ja osallistumista. Inhimillinen työelämä, kokonaisvaltainen terveys ja kannustava talous luovat hyvän kierteen. Taloutta ei ole ilman työtä, eikä hyvää työtä synny ilman tervettä työelämää. Kun työn tuottavuutta osataan vahvistaa myös inhimillisyyden kautta, ei meidän tarvitse jatkuvasti puskea yksin jaksamisen äärirajoilla, vaan hyvinvoivina, yhdessä.

Tämänpäivän Suomessa moni tuntee työn kuormittavaksi. Työelämän ja muun elämän tasapaino ei monien kohdalla toimi. Työorganisaatioita ei johdeta ihmisläheisesti työntekijöitä kuunnelleen ja osallistaen. Tämä johtaa työntekijöiden kokemaan arvostuksen puutteeseen, heikkoon sitoutumiseen ja moni palaa loppuun.

Miksi meillä Suomessa lasketaan päiviä, milloin pääsee eläkkeelle kun naapurimaassamme Ruotsissa eläkeläiset haluavat jatkaa työntekoa. Tarvitsemme suomalaisen työelämän kulttuurinmuutoksen. Inhimillinen työelämä lisää hyvinvointia, työn tuottavuutta ja kasvattaa taloutta.

Liike Nyt haluaa edistää tasa-arvoista työelämää. Haluamme parantaa naisten asemaa työelämässä luomalla vanhempainvapaarahaston, johon työnantaja maksaa saman vakuusmaksun miehistä ja naisista. Näin poistamme epätasa-arvoa lisäävän kynnyksen naisten palkkaamiseen.

Turvallisuus

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on tehnyt kansainvälisestä tilanteesta epävakaan. Ukrainaa on tuettava kaikin mahdollisin keinoin. Venäjä on lyötävä ja sen pitää vastata tekemistään sotarikoksista sekä aiheuttamastaan taloudellisesta tuhosta Ukrainassa.

Suomen omaan kansalliseen puolustukseen on tehtävä jatkuvia panostuksia, jotta puolustuskykymme pysyy korkeana. Kaikkeen on varauduttava.

Kaikki Venäjän kansalaisiin ja valtioon liitetyt kiinteistöomistukset on käytävä läpi. Tarvittaessa kiinteistöt tulee pakkolunastaa. Sinisilmäisyyden ajat ovat ohi.

Suomalaisten turvallisuudentunnetta on kansainvälisen tilanteen ohella heikentänyt yhteiskunnallisen polarisaation lisääntyminen. Se näkyy niin politiikassa demokratiaa nakertavana tahallisena vastakkainasetteluna kuin suurimpien kaupunkien alueiden eriarvostumisena, josta uutena ilmiönä ovat maahanmuuttajataustaisten nuorten katujengit. Tarvitaan tiukempaa lainsäädäntöä, jolla katujengit tukahdutetaan ennen niiden kunnolla alettua. Johtohahmoille tuomiot heti alkuun, jotta jengitoiminta ei kasva.

Uusien ilmiöiden äärellä tarvitsemme lisää resursseja poliisille, jotta he voivat hoitaa rikosten tutkintaa ja ennalta ehkäisevää toimintaa eikä heidän tarvitse valita niiden välillä. Turvallisuuden tunteen luominen partioimalla ja rikosten selvittäminen ovat merkittäviä tekijöitä kansalaisten turvallisuuden tunteen lisäämiseksi.

Pelastusalan toimintakyky on myös turvattava. Alan houkuttelevuutta on lisättävä, jotta saamme tarpeeksi palomiehiä suorittamaan yhteiskunnallisesti tärkeää tehtävää.

Kotitalouksien ostovoimakriisiin helpotusta

Ruoan arvonlisävero on laskettava 14 prosentista 10 prosenttiin. Tämä parantaa vähävaraisten ja lapsiperheiden asemaa. Ruoan hinta on noussut ennätysvauhtia ja valtiolta tarvitaan nyt toimia tilanteen korjaamiseksi.

Suomen on nopeasti saavutettava sähköntuotannon omavaraisuus. Emme saa olla riippuvaisia muiden maiden energiapolitiikasta. Energiakriisin myötä sähkömarkkina on rikki. Tällaisissa tilanteissa sähkön hinnanmuodostusmekanismi on uudistettava, jotta se vastaa paremmin todellisia tuotantokustannuksia. Lisäksi luonnolliseksi monopoliksi luokiteltu sähköverkko tulee lunastaa valtion omistukseen. Silloin siirtohinnat saadaan pidettyä aisoissa.

Yksinasuvia on Suomessa 1,3 miljoonaa. Poliitikkojen puheissa he ovat unohdettu kansanryhmä. Valtion tuet ja helpotukset kiertävät heidät. Elinkustannusten nousu iskee heihin erityisen kovaa. Liike Nyt esittää, että kotitalousvähennyksestä tehdään kotitalouskohtainen ja sen tasoksi asetetaan 5000 euroa, ja muilta osin yksinasuvat otetaan tulevaisuudessa paremmin huomioon.

Suomalaiset kotitaloudet ovat varallisuudeltaan Länsi-Euroopan häntäpäässä. Liike Nyt haluaa tukea vahvempaa kansankapitalismia. Se on koko yhteiskunnan kannalta merkittävää. Osakesäästötili on ollut menestys ja nyt olisikin aika kehittää sitä edelleen. Esitämme, että 50 000 katto poistetaan ja yksittäisten suomalaisten osakkeiden lisäksi voisi myös ostaa suomalaisia rahastoja.

Maa- ja metsätalous

Kotimaisen ruoantuotannon korkea omavaraisuus pitää säilyttää. Epävakaa kansainvälinen turvallisuustilanne ja ruoan niukkuus kansainvälisillä markkinoilla, antavat vahvat perusteet korkealle omavaraisuudelle.

Kotimaisen maataloustuotannon edellytysten turvaamiseksi on tukipolitiikkaa muutettava, niin että tuet kohdistuvat aidoille tuottajille. Nousseita tuotantokustannuksia on kompensoitava, jotta tuotanto ei vaarannu. Tiloilla tarvitaan energiaa ja lannoitteita.

Maatalous on yritystoimintaa. Nykyinen järjestelmä tekee maatalousyrittäjistä tukiriippuvaisia kun he joutuvat myymään tuotteensa usein jopa alle todellisten tuotantokustannusten. Koko järjestelmä pitää pitkällä aikavälillä muuttaa. Keskittynyt kauppa polkee tuottajahintoja, valtio pitää tilat pystyssä ja kauppa käärii voitot. Ruoan hinta Suomessa on Euroopan kärkipäässä. Järjestelmästä pitää muovata tehokkaampi.

Metsätalous on historiallisesti ollut Suomen talouden selkäranka. Metsä on Suomen arvokkain luonnonvara. Meidän vihreää kultaa. Ennen kuin alamme rajoittaa valtion tai yksityisten metsien hakkuita pitää ottaa faktat huomioon. Suomi on tähänkin asti osannut hoitaa metsänsä ja hoitaa myös jatkossa. Metsien omistajat ja teollisuus tuntevat vastuunsa. Jos epäkohtia löytyy, niin ne pitää laittaa kuntoon.

Erityisen tärkeää olisi investoida metsätalouden sektorilla vientituotteiden jalostusarvon nousuun. Suomessa tehdään hyvää kehitystyötä uusien puusta valmistettavien tuotteiden innovoinnissa. Tämän työn edellytyksiä on tuettava.

Lasten ja nuorten hyvinvointi on tärkein sijoitus tulevaisuuteen

Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt epidemian lailla. Ensiarvoiseen tärkeää olisi aloittaa selvitystyö siitä, mitkä tekijät ovat lisääntyneen pahoinvoinnin taustalla. Lapset ja nuoret ovat meidän tulevaisuus. Tämän asian selvittäminen ja juurisyihin puuttuminen on ensi vaalikauden tärkeimpiä asioita.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut pitää saada kuntoon. Se ei hoidu säätämällä mitoituksia tai takuita. Se hoituu osoittamalla tarvittavia resursseja ja organisoimalla prosessit paremmin. Monipuoliset matalan kynnyksen ratkaisut ovat tärkeitä. Oppilaitosten tukipalvelut tulee olla kunnossa. Kasvamiseen kuuluu tunnemyrskyt. Lapset ja nuoret tarvitsevat turvallisia kohtaamisia aikuisten kanssa. Kuraattorit, koulupsykologit ja nuorisotyöntekijät ovat osa tätä nuorten tukiverkostoa. Niihin on panostettava. Se maksaa itsensä takaisin myöhemmin.

Nuorten keskuudessa mielenterveysongelmat ovat yleisin syy työkyvyttömyydelle. Menetämme yhteiskuntana niin paljon jos emme hoida tätä asiaa kuntoon. Puhumattakaan siitä millaisia inhimillisiä tragedioita jokainen tapaus on sairastuneelle ja hänen läheisilleen.

Koulukiusaaminen on saatava loppumaan. Nykyiset toimet eivät riitä alkuunkaan. Tarvitaan uusia lähestymistapoja. Nuoret on osallistettava mukaan kiusaamisen vastaiseen työhön. Kiusaaminen on oire pahoinvoinnista. On hoidettava kiusaajan juurisyytä, jotta hän on kykenevä toimimaan kouluympäristössä. Koulujen ja luokkien on oltava turvallisia ympäristöjä. Pahoinvoiva kiusaaja on poistettava tuosta ympäristöstä. Liikkeen malli kiusaamisen lopettamiseksi on nuorista itsestään koostuva valtakunnallinen liike, joka tekee lopun kiusaamisesta. Aikuisten tehtävä on tukea tämän liikkeen rakennusta ja toimintaa.

Jokaisella lapsella nuorella tulee olla mahdollisuus harrastukseen. Liike Nyt esittää lapsille ja nuorille suunnattua harrastusseteliä, joka mahdollistaisi jokaiselle harrastuksen. Katujengin sijaan jalkapallojengiin. Samalla lapset ja nuoret oppisivat liikunnan ilon. Liikkumattomuus on nykyään kansantauti, joka tulee maksamaan yhteiskunnalle tähtitieteellisiä summia.

5 tykkäystä

Hyvältä näyttää. Ainoa mitä haluan kimmentoida on tuo lasten ja nuorten kenttä. Kouluilla tulee olla enemmän TERVEYDENHOITAJIA. Sairaanhoitajilla ei ole ennaltaehkäisevän työn koulutusta automaattisesti vaan sairaanhoitajat voivat opiskella pätevyyden erikseen. Kyseessä on 2 eri koulutusta. Kannatan tukihenkilölisäystä kouluun myös terveydenhoitajien lisäämisellä ja heille tulisi mahdollistaa täydennyskoulutuksia tarpeet huomioiden (esim.terapiapätevyydet). Tämä olisi se ensimmäinen ja pysyvä paikan päällä toimiva matalan kynnyksen palvelu. Terveydenhoitaja on myös siksi tärkeä taho, koska toimii ns.koordinaattorina ja hoitopolun aloittajana. Terveydenhoitajat tekevät ennaltaehkäisevää työtä ja seulovat terveysriskejä mm.säännöllisillä terveystarkastuksilla ja tekemällä yhteistyötä koulun kanssa. Näillä menetelmillä pystytään jo varhaisessa vaiheessa puuttumaan ja mahdollisesti tulevaisuudessa vähentää mm. terapiatarpeita.On käsittämätöntä, että terveystarkastusten määrää on vähennetty. Niiden pohjalta ja säännöllisillä tapaamisilla päästään paremmin kiinni lasten ja nuorten elämään. Terveydenhoitajia on myös neuvoloissa, sinnekin tulee saada heitä enemmän ja paremmin tavoittaen. Neuvolasta lähtee koko perheen tukeminen.

6 tykkäystä

Vaaliohjelman luonnos ei aiheuttanut näppylöitä!
Kotimaisesta ruuasta ja metsistämme on kyllä pidettävä kynsin-hampain kiinni, itse osaamme parhaiten.

4 tykkäystä

Oppisopimus koulutus on hyvä ja sitä olisi pyrittävä lisäämään. Siitä on maksettava jonkin verran palkkaa, se motivoi opiskelijaa. Ei niinkuin tällä hetkellä, tekevät ilmaista työtä 3 lukuvuoden ajan työharjoittelun nimikkeellä. Sitä koskevaan lakiin on tehtävä muutos, joka rajaa palkattoman työharjoittelu esim. 4 kuukauteen.

Monopoli purettava ja Terveydenhoitoa tehostettava.
Terveydenhoidossa olisi purettava Kemianteollisuuden Monopoli. Otettava käyttöön myös muita Vaihtoehtois hoitomuotoja. Homeopatialla pystytään hoitamaan myös mielenterveysondelmia esim. masennus, ilman turruttavia lääkkeiltä, joista todellisuudessa ei ole sanottavaa hyötyä.
Tästä olisi huomattavaa säästöä yhteiskunnalle.
Minulla on yli 20 vuoden kokemus Homeopaattisesta hoidosta itselläni. Olen terve 70 vuotias, enkä vielä tarvitse Kemiallisia lääkkeiltä.
Terveellisten elintapojen, ruuan, vitamiinien ja hivenaineiden sekä omahoidon merkitystä pitäisi korostaa enemmän terveydenhoidossa ja terveyden ylläpidossa. Pitää pyrkiä pois tästä holhousasenteesta, se tulee yhteiskunnalle kalliiksi.
Jätetään ihmisille itsellekin vastuuta omasta itsestä.

4 tykkäystä

Nyt aiheuttaa näppylöitä ja melkoisen määrän äänien menetystä Helsingin ja Uudenmaan ulkopuolella! Miksi kunnan väkiluku pitäisi rajata noin? Soteuudistus siirsi valtion vastuulla olevat kulut ja kunnille sairaanhoitopiireiltä aiemmin tippuneet yllätysmenot pois, miksi tällaista halutaan ajaa kun hvat juuri käynnistyneet eikä olla nähty vaikutuksia kuntatalouteen?

Mitä työvoimaa tämä vapauttaisi? Kuntia lakkauttamalla? kun sotehenkilöstö on siirtynyt hyvinvointialueille, kuntien suurin henkilöstömäärä on sivistyspuolella, opettajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö. Ihan sama määrä heitä tarvitaan kuntanimikkeestä huolimatta.

Pieni kunta ei tarkoita samaa kuin köyhä. Kotikuntani Loppi, 7800 asukasta, on tahkonnut yli 10 vuotta ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, taseessa sitä on miljoonia. Työttömyyttä ei käytännössä ole, koska jokainen työkykyinen haetaan vaikka kotiovelta ja hoidetaan töihin, samoin nuoret, täällä ei kukaan putoa, kun väki tunnetaan. Joskus oli hanke kuntaliitokseen naapurikunta Riihimäen kanssa, se kaatui kuntalaisäänestyksen jälkeen kun 95% kuntalaisista vastusti. Miksi vauras pikkukunta liittyisi velkaiseen naapurikaupunkiin, maksamaan muiden velkoja, kun oma talous on hyvin hoidettu ja on varaa esim Loppi-lisääkin maksaa.

Vaalien suhteen tämä ei ole ajankohtainen puheenaihe, eikä tämä linjaus tuo yhtään äänestäjää Liikkeelle, mutta menettää voidaan ja paljon. Hämeessä pikkukunnissa juurikin äänestetään oikealle päin, täällä ei ole sellaista kuin vihervasemmisto. Tuo linjaus tarkoittaisi, että me Hämeen ehdokkaat haluamme lakkauttaa Hämeestä lähes kaikki kunnat, sinne menisi Lopen lisäksi Tammela, Hausjärvi, Jokioinen, Ypäjä, Humppila ja varmaan päijät- Hämeen puoleltakin jokunen. Koskee myös muita maakuntia, mielelläni kuulisin mitä Kiuruveden porukka tästä tykkää, koska Kiuruvesi menisi vasaran alle myös.

Meidän pikkukuntien ehdokkaiden on järjetöntä edes olla ehdolla, jos puolue tällaista ajaa. Tälle ei löydy äänestäjissäni ymmärrystä, ja jos edellisten vaalien tuloksiani katsoo, niin maalaiskunnista tuli n.800 ääntä eli yli puolet. Poistaisin tuon kuntaosion tuosta kokonaan, se ei ole akuutti ja toisekseen kovin montaa uudistusta ei kannata ohjelmassa luvata, koska ei sellaisia tapahdu ensi kaudella kun on tässä isompiakin kuntoon laitettavia, kuten peruskoulun taso.

Mutta meni kyllä järkytyksen puolelle minulta tuota lukea, koko kuntauudistuskohta romukoppaan, siitä ei ole kuin ääniä viemään eikä ole mitenkään ajankohtainen missään! Onko meillä varaa menettää pikkukuntien asukkaiden äänet?

t. Heli Lehtilä-Salmi
Hämeen piirin varapj
Ek-vaaliehdokas
7800 asukkaan Lopen kunnanvaltuutettu ja tarkastuslautakunnan pj

3 tykkäystä

Ohjelmaluonnos on hämmästyttävän hyvä kokonaisuus. Yllättävää. Muutama huomio. Ohjelmassa esitetään lisää aloituspaikkoja korkeakouluihin. Ammattikorkeakouluihin voi toki lisätä, mutta yliopistoihin ei, päin vastoin vähentää. Yliopistojen opetus- ja tutkimusresurssit eivät riitä nykyiseenkään määrään. Tutkintojen vaatimustasoa pitäisi nostaa huomattavasti. Tutkimusten (omienkin) mukaan opiskelijoilta ei vaadita juuri mitään. Korkeakoulututkinnon laajuus on yleensä 300 opintopistettä, mutta tutkintoon vaadittava työ on jotain 100-150 (entisen opintoviikkoajattelun mukaan). Opetusministeriön aikanaan lanseeraama tulosohjaus romutti laatutason. Tutkinnot tehdään liukuhihnalta valmiiksi laadusta välittämättä. Täysin pöljätkin saavat tutkintotodistuksen ja pääsevät ainakin valtion ja kuntien virkoihin tekemään päättömiä päätöksiä. Koulutuksen arviointi on ihan huuhaata verrattuna esim. Viron tiukkaan arviointiin (joita olen ollut tekemässä). Virossa voidaan kahden varoituksen jälkeen sulkea koko oppilaitos. Todistusvalinnasta pitää luopua, kuten ohjelmassa taidettiin mainita. Todistusvalinta johtaa ‘kympin henkilöiden’ valintaaan yliopistopaikoille jättäen mm. yrittäjähenkiset nuoret ulos. Hyvä todistus ei todellakaan takaa menestystä työelämässä. Henkilön pitäisi hakea persoonallisuustyypilleen soveltuvalle alalla. Koko opiskelijoiden valintasysteemi pitäisi järkeistää.

Sote pitää todella uudistaa esitettyyn muotoon (jota esitin mm. Hjallikselle antamassani kuntauudistusehdotuksessa muutama vuosi sitten). Sen sijaan verotusoikeus alueille on hyvin kyseenalainen. Johtaa yleensä veroasteen nousuun.
Kuntauudistus, jota olen siis Hjalliksellekin esittänyt, on välttämätön. Mutta sitä ei pidä tehdä ‘pitkällä aikavälillä’ vaan mahdollisimman nopeasti. Se mahdollistaisi 4-8 miljardin euron säästön vaalikaudessa, mahdollistaisi veroalen, mikä puolestaan nostaisi ostovoimaa lisäten yritystoimintaa ja työllisyyttä, luovuttaen jonkin verran kaivattua työvoimaa yrityssektorille ja mahdollistaen jopa 85%:n työllisyysasteen.

Äänestysikärajaa EI tulisi laskea 16 vuoteen. Lapsilisää saavalle ja opetusvelvollisuuden alaiselle lapselle EI voi antaa äänioikeutta.

Nuuskan myyntiä ei tule laillistaa. Menkää katsomaan oppilaitosten puolpettien alustoja, kattoja ja seiniä, bussien istuimia yms. Ne ovat täynnä räittyjä nuuskia. Haluaako Liike Nyt nuuskalla räityn Suomen?

Ohejlmassa ei puhuta mitään eläkeläisten(kään) kohtuuttomasta verotuksesta. Eläkkeen verotus on ryöstöä. Eläkeläinen on koko ikänsä maksanut veroa eli ylläpitänyt julkisia palvelija, on niitä tarvinnut tai ei, ja eläkkeellä ryöstetään loputkin tulot. Eläkkeiden ja sivuansioiden verotusta pitäisi alentaa merkittävästi. Se mahdollistaisi myös eläkeläisten osallistumisen työvoimapulasta kärsivään elinkeinoelämään.

Mielenterveyden ‘kevyemmät’ ongelmat kuten masentuneisuus, uupuminen yms. johtuvat mm. siitä, että suomalaisten yliopistojen persoonallisuuspsykologian tutkimus- ja opetus on vanhanaikaista. Esim. terapeuteilla ei ole ymmärrystä ihmisen käyttäytymisen dynamiikasta. Tälle ongelmalle ei Liike NYTkään mitään voi.

1 tykkäys

Vaaliohjelmasta vastaukseni. Itselläni on kokemusta perhelääkärimallista 1985–1993 Tampereella. Ja vielä sen jälkeenkin kävin samalla lääkärillä, tämä malli toimi erittäin hyvin.
Ei tarvitse yhtään ihmetellä, miksi lapset ovat levottomia. Katsokaa lastenohjelmia, niissä on yhtä hakkaamista koko ajan ja jos sattuu kuolemaan, niin saahan niissä uuden elämän. Koulun jälkeen kaikille lapsille läksyt ohjatusti, niin kaikki pysyvät mukana. Joku harrastus ja lisäksi liikuntaharrastus kaikille. Lapset olisivat koulussa sen ajan, mitä vanhemmat työssä ja kotiin tultua ei tarvitse enää välttämättä lähteä harrastamaan, eikä tehdä läksyjä muuten kuin kertaamalla yhdessä koulupäivän asiat. Syntyvyys pitäisi saada nousuun, lapsiystävällinen yhteiskunta Suomesta.
Kannustinloukuille ja tukiviidakolle kunnon uudistus. Uudelle kansantaudille, masennukselle tehtävä jotain ja lähisuhdeväkivallalle stoppi. Lähisuhdeväkivallasta kärsivät niin miehet kuin naiset sekä lapset. Tästä tulee 30 miljoonan kustannukset terveydenhuollolle. Terveydenhoidossa painopiste ennaltaehkäisyyn, verikokeisiin ja omaan seurantaan terveydentilan kehityskulku.
Sitten tämä tasa-arvo ja sen kehitys. Minusta mm. sosiaalityöntekijöihin, kouluihin, opiskelupaikkoihin pitää jatkossa valita puolet miehiä, ihan tasa-arvon vuoksi.
Sirkka Turunen Oulun vaalipiiri

Paljon hyvää ja pitää vielä ajan kanssa lukea.

Jossakin kohtaa särähtää; kirjoituksissa, jotka liittyvät peruskouluun, inkluusioon ja varsinkin kiusaamisen lopettamiseen. Niiltä osin puolueohjelmassa vieläkin heijastelee sellainen psykologinen, pedagoginen ymmärtämättömyys. Kuka näitä on ollut tekemässä? Millä koulutuksella ja kokemuksella?

Kun puhutaan kiusaamisesta, usein ajattelussa ja kannanotoissa kuvastuu naivius ja ymmärtämättömyys kiusaamiseen laajana ja syvänä ilmiönä. Ei ymmärretä, kuinka paljon kiusaamisen kriteerit täyttävää toimintaa tapahtuu - myös aikuisten omassa toiminnassa. Myös politiikassa puheissa selän takana!!! Myös meillä Liike Nytissä.

Kun mietimme kiusaamisen lopettamiseksi käytettäviä toimenpiteitä tulee kuunnella rautaisia, koulutettuja ja kokeneita alan ammattilaisia, mahdollisimman monia ja hyödyntää myös tutkimustietoa.

Lapset jäävät aivan liian usein yksin. Myös niin kutsutuissa ”hyvissä perheissä”.

Väkivaltaiset tilanteet voivat lähteä liikkeelle niinkin arkisesta tilanteesta, kuin puhelimen käytöstä.

Lasten kyky käsitellä omia tunteitaan voi olla hyvin rajallinen. Harmitus ja turhautuminen purkautuu kuormittuneilla lapsilla hyvin nopeasti aggressiivisuutena.

Kuinka monessa perheessä pidetään kiinni pelien ja elokuvien ikärajoista?

Internet on lisännyt turvattomuutta jo vuosikausia. Lapset altistuvat väkivaltaiselle kuvastolle jo ennen kuin he oppivat lukemaan. Lapset kuluttavat väkivaltaista viihdettä ja pelejä usein valta-osan vapaa-ajastaan. Ei ole ollenkaan harvinaista, että jo hyvin nuoret lapset päätyvät pornosivustoille ja näkevät asioita, joiden käsitteleminen on aikuisellekin vaikeaa.

…ja sitten ihmetellään, miksi lapset voivat huonosti, miksi käyttäytyvät niin agressiivisesti.

Olen aika laajoissa kasvatus- ja opetusalan asiantuntijoiden piireissä - sekä kotimaassa että ulkomailla - mukana. Opettajia ärsyttää hyvin laajasti se, että muitten alojen tyypit ovat niin tietävinään, miten varhaiskasvatus, peruskoulu ja toinen aste pitäis hoitaa. Inkluusio on Suomessa niin lapsen kengissä ja ihmiset ymmärtämättömiä.

Kommentoin ja kirjoittelen lisää, kunhan ehdin.

1 tykkäys

Ei hirveästi lisättävää Helin kirjoitukseen. Minäkin poistaisin kuntaosion kokonaan, koska ei ole minunkaan mielestä ajankohtainen asia. Itse en asu pienellä paikkakunnalla, mutta tunnen paljon ihmisiä jotka asuvat. He eivät varmasti tule pureskelematta nielemään tällaista uudistusta, se tarkoittaa myös äänten menettämistä.

Harri Kuukasjärvi
Hämeen piiri
Eduskuntavaaliehdokas

3 tykkäystä

Komppaan Maritaa. Meillä ammatillisessa on inkluusio ollut koko ajan, ja ne erityisen tuen oppilaat tuppaavat päätymään meille, eivät lukioon. Inkluusio ei ole ongelma, vaan se, että ei ole riittävästi resurssia luokassa ohjaamassa. Minulla on ryhmiä, joissa voi olla 25 opiskelijaa, joista puolella erityisen tuen merkintä. Ei ole mikään ongelma, jos lisäkseni luokassa on apuna muutama muu.

Ammattikouluista kun puhutaan, on edelleen myös kuvitelma, että se olisi vain käsillä tekemistä. Sellaista ammattia ei enää olekaan, jossa ei pitäisi myös teoriaa hallita ja lisäksi tutkintoihin sisältyy 35osp:ia yhteisiä opintoja, sitä matikkaa ja kieliä jne. Oppisopimus ei ole automaattiratkaisu, ne on tehtävä ne teoriat vaikka oppisopimusta suorittaisikin. Lisäksi ei ole enää aikoihin ollut joko tai, että amis TAI oppisopimus, vaan ne menevät sujuvasti lomittain. Moni 16v on niin kypsymätön ja monella arkielämän hallinta heikkoa, ei voi kuvitellakaan, että mikään yritys heitä ottaisi oppisopimukseen. Toisella vuodella moni on sitten jo hankkinut perustaitoja ja kasvanutkin sen verran, että sujuvasti sieltä amispenkiltä siirrytään loppututkinnoksi oppisopimukseen.

Sitä komppaan, että älkööt poliitikot keksikö mitä kouluissa pitää tehdä, vaan antakoon politiikka resurssit niin kyllä opettajakunta tietää, kuinka asiat laitetaan reilaan!

3 tykkäystä

Alkuun kiitokset kaikin puolin hyvästä ja jopa rohkeasta vaaliohjelmasta :slightly_smiling_face:. Kirjoitan tähän omat havainnot ohjelman heikkouksista. Ohjelmassa on todella tärkeä kiinnittää huomiota keinoihin joilla tavoitteisiin päästään, eikä vain todeta asioita.

Valikoiva maahanmuutto

 • Ei ollut mitään mainintaa siitä, että työvoimaperäisen maahanmuuton prosesseja on myös nopeutettava. Monet kansainväliset yritykset tuskastelevat Suomen prosessien hitautta.

 • Pelkkä toteamus että ”tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa” ei riitä. Esimerkki: Suomeen saapuu 10 autonasentajaa ja 10 hoitohenkilöä, vaikka akuutein tarve olisi 15 koodarille. On tehtävä suoraviivaisempaa yhteistyötä ja vuoropuhelua liike- ja työelämän kanssa.

 • Ohjelmassa mainitaan suomen kielen vaatimuksesta luopumisesta. Se käy joillakin aloilla kuten esim. IT-alalla mutta esim. hoitoalalla suomen kielen osaaminen on oltava edellytys

Työkykyiset ja työikäiset töihin

 • ”Työllisyysaste on nostettava 85%”. Miksi ei samantien 90% tai vaikka 100%? On kiistatonta, että jokainen puolue haluaa nostaa työllisyystavoitetta mutta lähestulkoon kaikilla puolueilla se on myös populistinen heitto. Meidän vaaliohjelman keinoilla ei ole realistista päästä 85%, kun ekonomistit ovat todenneet että jopa 80% taso ei ole kovin realistinen nykyisissä olosuhteissa. Erilaiset tempputyöllistämiset eivät myöskään auta, jos työn tuottavuutta ei saada nostettua.

Koulutus ja sivistys ovat yhteiskunnan perusta

 • Esitämme oppivelvollisuuden laajentamista kaksivuotiseen esiopetukseen. Oma tyttäreni on tällä hetkellä Suomen 10 000 lapsen ryhmää, jolla testataan kaksivuotista esiopetusta. Toistaiseksi en ole aivan varma toisiko kaksivuotinen esiopetus todellisia hyötyjä. Se kuitenkin edellyttää lisää opetushenkilöstöresursseja ja tiedämme että lastentarhanopettajista ja -lastentarhanhoitajista on myös pulaa.
1 tykkäys

Tässähän ei ole kyseessä se, että joku kunta loppuisi olemasta, vaan se, että voitaisiin hyödyntää eri kuntien parhaita puolia. Ajatteleppa vaikka sairaanhoitoa, kuntien teknistä kalustoa, kuljetuksia, asiantuntijapalveluita, vanhustrenhoitoa, liikuntapalveluita, opetustoiminnan laajennettuja mahdollisuuksia. Ja eikö olisi parempi, että kunnalla olisi myös pitovoimatekijöitä. Mm. kunta voisi rakentaa esim. 4 nykykunnan alueelle 1 todella kunnollisen homevapaan vanhusten elämystalon, jossa olisi kunnon hoito, kylpylä, lääkäripalvelut, pelisalit yms.
Myös erilaiset palvelut kuten uimahallit, urheilukentät, pelihallit jne olisi mahdollista rakentaa ja/tai ylläpitää. Jos jokainen haluaa pitää kiinni vain omistaan, niin kehitystä ei tapahdu vaan infra vaan rapistuu ja porukka, varsinkin nuoret muuttavat pois.

Isommillla kunnilla olisi myös mahdollista satsata enemmän yritystoiminnan kehittämiseen ja myös teollisen toiminnan kehittämiseen. Itse nostaisin tuon rajan 20 000 henkilöön.

Te puhutte paljon hyvinvointiyhteiskunnasta, mikä on ihan oikein. Ehdottaisin, että te kertoisitte kansalaisille tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Puhuisitte tarkemmin, mistä ja miten tulevat verotulot, joilla julkiset palvelut maksetaan eli miten yhteiskunta oikeasti toimii. Tässä siis tullaan yrityksiin, joiden kannattaa palkata ihmisiä töihin, jotka maksavat veroja, jotta voidaan palkata ihmisiä palvelemaan kansalaisia. Voisitteko tehdä jonkinlaisen kaaviokuvan ymmärrettävästi, jossa on myös eurot merkitty. Tuntuu joskus siltä, että ei aina ymmärretä, mistä varat terveydenhoitoon, koulutukseen yms tulevat. Tätä asiaa pitäisi enemmin “rummuttaa” eli jokaisen selkänahasta.
Toinen asia on suuret hallintokulut,. Näitä aiheuttavat todennäköisesti uudet sotealueet 21 kpl. Olen aikoinani ollut sitä mueltä, että viisi riittää, mistä olen myös kirjoittanut. Hyvä, että olette samaa.mieltä.

3 tykkäystä

Oheinen lause vie meiltä äänestäjät laakista ja demareille annetaan atsalo jolla kampittaa meidät 100-0 !
“Yleissitova työehtosopimusjärjestelmä purettava.”

Kansalaisille tuo lause on:
“Tee töitä 12h/vuorokausi 7 pv/vko 5€ tuntipalkalla”
“Ai et tee, no mene, sulla ei ilmeisesti ole nälkä”

Joku instanssi on oltava joka asettaa minimirajat tessin kaltaisesti. Muussa tapauksessa kansa katsoo meidät orjatyökulttuurin synnyttäjäksi.
Ay valta on ehdottomasti purettava, mutta joku yleissitovuus on oltava!

Olen itse ollut yrittäjä työllistäen mukavan joukon ihmisiä.
Tessi oli pohja ja siitä lähdettiin sopimaan paikallisesti. Yrityksen 10 työpisteestä jos osasi vain yhden oli palkka X ja jos osasi kaikki 10, palkka oli huomattavasti parempi.
Ylitöitä piti tehdä kun tarve oli ja ne sai normaalina tuntipalkkana tai takaisin tuntitunnista vapaana.

Lakko- oikeus.
Koko lakko- oikeuden pois ottaminen on sitten se toinen joka vie suuren osan äänistä ja antaa demareille toisen atsalon jolla lyödä 100-0.

Pelkillä yrittäjien äänillä emme pärjää.

Nuo kaksi kohtaa hyppäsi silmiin ja olen täysin varma siitä, että noilla lauseilla ei ainakaan kaakkois- suomesta tule yhtään edustajaa.
Pelkäämpä, että toreilla juoksemisen hyöty valuu kevään sulamisvesien myötä katuojaan.

1 tykkäys

Otsikko “Uskalla olla erilainen”.

Tähän muutamia kommentteja… miksi pitäisi olla erilainen? Oletko parempi tai vakuuttavampi, jos olet erilainen? Vai tarkoitetaanko tuolla, et erilaisuus on rikkaus?

Minulle riittää, että on ihan tavallinen, omine heikkouksineen ja vahvuuksineen. Heitänkin ilmoille vaihtoehtoisia ilmaisuja tarjolle, alkuperäistä lyttäämättä:)

“Uskalla olla”
“Uskalla olla ja toteuttaa”
“Uskalla olla oma itsesi”
“Uskalla uudistua”

3 tykkäystä

Oi miten ihana kommetti! Uskalla olla oma itsesi saa äänen minulta! :smiley: :star_struck:

3 tykkäystä

Kuntauudistus on elinvoimaisen Suomen tulevaisuuden suurin teko.
Puhuisin kokonaisvaltaisesta rakenneuudistuksesta “Viron malli” jossa kuntia yhdistämällä purettiin valtava määrä hallintoa ja siitä saatavaa isoa säästöä voidaan jatkossa käyttää, vaikka tuloverotuksen helpottamiseen.
Kuntauudistus ei poista kartalta yhtään paikkakuntaa, ainoastaan vähentään hallintoa.
Oltava ehdottomasti vaaliohjelmassa.
Uudeet kuntamme voisivat olla vaikka nykyisen maakuntien rajat. Maamme tarvitsee nyt isoa näkemystä. Tulevaisuuteen tulee katsoa kaukoputkella, eikä mikroskoopilla.

Pasi Oulusta.

2 tykkäystä
 • Talous kasvuun yrittäjyydellä. Vihreän siirtymän piilaakso Suomeen. Yritysten tuloksesta ei tarvitse maksaa veroa jos tekee investointeja. Byrokratiaa on purettava. TKI-investoinnit 4% BKT:sta ja vientituotteiden jalostusarvo kasvuun.

Hyvä että lisätty nyt tuo tuloksen verottomuus siltä osuudelta kun menee investointeihin. Lisäisin vielä;

"Yksityinen raha liikkelle ja rakentamaan Suomeen uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Uusiin ja aloittaviin yrityksiin sijoittaville pääomaveron vähennysoikeus 30% sijoituksen arvosta. Max 150 000 € yritys, sekä myyntivoittovero nollaan saman summan osalta.

2 tykkäystä

Ehkä jotenkin pitäisi saada myös kerrottua, että työssäolevat eivät ole riistäjiä vaan mahdollistavat sosiaaliturvan ja terveydenhoidon, toisin kuin ne jotka kykenesivät töihin, mutta eivät lähde töihin vaan uivat muiden taskuilla. Pakko sanoa että meillä on hirmu määrä jo nyt maahanmuuttajia, jotka eivät mene töihin vaikka voisivat. Heiltä pitäisi ensin ottaa tuet pois. Samoin on ne maaseudun pojta, jotka ovat olevinaan maan kermaa mutta notkuvat vanhempien nurkissa ja nostavat tukiaisia ja työttömyyskorvausta. Aina sanotaan että he osaisit tehdä töitä, näkis vaan?

2 tykkäystä